Koronavírus – perspektíva z Jeruzalema

Špeciálny list od predsedu ICEJ – Dr. Jurgena Bühlera

Na začiatku mesiaca som sa vracal z Nemecka do Izraela. Televízne aj internetové denníky obidvoch krajín boli plné článkov o koronavíruse a jeho dopade na spoločnosť, zdravotníctvo, globálnu ekonomiku a medzinárodné cestovanie. Deň potom, ako som pricestoval domov, izraelská vláda vydala nariadenie, že každý, kto prichádza do Izraela z určitých európskych krajín (Nemecko zahŕňajúc), musí stráviť 14 dní v domácej karanténe. A tak som mal posledné dni možnosť stráviť v modlitbe a rozmýšľaní o tejto globálnej hrozbe. Čo môže znamenať pre cirkev a pre Izrael, keďže celosvetový dopad hrozby korony dosahuje denne nové maximá. Toto píšem práve v polovici mojej domácej dvojtýždňovej karantény. 

Tento „miniatúrny“ vírus, menší než jeden mikrometer, položil na kolená svetovú ekonomiku, spôsobil prepad burzy a pokles medzinárodného cestovania. Zdá sa, akoby sa všetko zastavilo a mnoho ľudí a národov má strach z možného vypuknutia pandémie. Základná prevencia ,vírusu je časté úmývanie rúk. Dôkazom toho, ako vážne to niektorí berú, sú aj prípady krádeží dezinfekčných prípravkov priamo z nemocničných zariadení. 

Výzva k čistote

Mnohé západné kultúry si umývanie rúk osvojili približne iba pred 150 rokmi a tento návyk teda ani zďaleka nie je súčasťou našej kultúry tak dlho, ako by sme si mohli myslieť. Dôvod je ten, že o baktériách a vírusoch a ich schopnosti šíriť sa ľudia v minulosti skoro nič nevedeli. Až maďarský doktor Ignaz Semmelweiß (1818 – 1865) pri práci v budapešťskej pôrodnici zistil, že keď si doktori začali umývať ruky v chlórovom roztoku, úmrtnosť rodičiek, spôsobená infekciami, rapídne klesla. Vstúpil do dejín ako záchranca matiek. 

Najstaršiu zaznamenanú tradíciu fyzickej čistoty, zakorenenú hlboko v kultúre, majú Židia, čo dokazuje aj fakt, že v stredoveku boli oveľa menej zasiahnutí morovou nákazou ako ostatné obyvateľstvo. Narozdiel od širšej európskej kultúry totiž dodržiavali biblickú prax striktného umývania rúk pred jedlom. Toto však ich pohanskí susedia nechápali a namiesto toho, aby sa od nich poučili, boli Židia obvinení, že to oni majú na svedomí celú morovú epidémiu. Toto vyvolalo násilné vlny antisemitizmu, ktoré si vyžiadali tisícky nevinných obetí. 

Avšak táto tradícia čistoty siaha až na samý počiatok dejín židovského národa, kedy Izraeliti dostali Mojžišov Zákon. V ňom Boh nariadil kňazom, aby sa úplne ponorili do vody pri zasväcovaní do kňazstva (Exodus 29:4) a pri vchádzaní do stánku, kde slúžili, si mali umyť svoje ruky aj svoje nohy v brondzovom umývadle. (Exodus 30:17-21)

Boží ľud rozumel, že toto sa netýka len rituálnej fyzickej čistoty, ale poukazuje to na ďalekosiahlejšiu potrebu čistoty našich sŕdc. V Žalme 24:3,4 kráľ Dávid hovorí: „Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne.”

Cez proroka Izaiáša Boh taktiež varoval, že viac nemôže vystáť bohoslužbu, obete a chválospevy svojho ľudu, pretože ,,vaše ruky sú plné krvi.“ Z tohto odseku je jasné, že prorok nehovoril o fyzickej krvi, ale o hriechoch svojho ľudu. 

Prorok Joel nariadil „trúbte na trúbu na Sione“, aby zvolal Boží ľud k pokániu a aby hľadal Hospodina, pretože ,, Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie..“ 

Koronavírus by sme mohli chápať ako nebeskú hlásnu trúbu, ktorá nás volá, aby sme hľadali Hospodina a skúmali svoje srdcia. Nech nás motivuje rada Jakuba, brata Pána Ježiša: ,,Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.“ (Jakub 4:8)

Dokonca samotný Ježiš učí, že čistota srdca je dôležitejšia ako osobná hygiena a umývanie rúk, pretože sú to naše srdcia, ktoré nás poškvrňujú a podvádzajú. (Matúš 15:16-20)

To samozrejme neznamená, že máme ignorovať akékoľvek praktické rady alebo opatrenia, týkajúce sa prevencie tohto vírusu (napríklad také, aké v Izraeli momentálne dodržiava moja rodina). Znamená to však, že o čistotu našich sŕdc sa máme starať ešte dôraznejšie, pretože to ovplyvňuje náš duchovný život.

Čas globálneho trasenia 

Začiatkom februára sme mali v Jeruzaleme strategické zasadnutie, kde sa pri príležitosti 40. výročia našej služby stretli vedúci predstavitelia ICEJ. V jednej z modlitieb sa Dag Øyvind Juliussen, člen predstavenstva ICEJ a náš národný riaditeľ v Nórsku, s nami zdielal, že posledné mesiace k nemu Pán dôrazne hovoril skrze knihu proroka Haggea, kde sa v druhej kapitole píše: 

„Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. A zatrasiem všetkými národmi, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov.”

 (Haggeus 2:6,7)

Toto proroctvo je tiež citované v Liste Židom 12: 27-29. Nebeské a pozemské kniežatstvá a systémy budú otrasené. Len pár týždňov po tomto stretnutí v Jeruzaleme svet naozaj prežíva otrasy, ktoré viedli k mnohým nebývalým dôsledkom, ako napríklad to, že Izrael nepovolil žiadnym turistom vstup do krajiny.

Toto „trasenie“ bude mať veľký dopad. Sám Ježiš varuje, že „zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať.“ (Lukáš 21:26 )

Následky súčasných otrasov sú rôzne. Na celom svete hrozí neočakávaná hospodárska kríza. Podľa niektorých spravodajských stredísk je hospodárska škoda, spôsobená koronavírusom v dôsledku zrušených letov, nedoručeného tovaru apod., už rádovo v biliónoch dolárov. 

Toto nie je iba číslo, ale reálne to zasahuje do životov ľudí. Napríklad spoločnosť El Al Airlines dala väčšine svojich zamestnancov neplatenú dovolenku a veľká časť ich flotily je uzemnená. Podiel počítačového gigantu Apple v januári a februári prudko klesol, pretože časti ich smartfónov boli vyrobené v regióne Wuhan, odkiaľ platí zákaz dodávania tovaru. Britský týždenník Spectator to všetko vyhodnotil ako narušenie globalizácie – aspoň dočasne.

Kríza korony jednoznačne ukazuje, aký krehký je svetový obchodný systém. Je možné si tak lepšie predstaviť ten „veľký deň”, opísaný v Zjavení, kedy sa zrúti globálny systém, pretože „Padol, padol Babylon, to veľké mesto.“ (Zjavenie 14: 8)

Prorok Haggeus zároveň popisuje toto trasenie ako uvoľnenie novej miery slávy v Božom chráme. Inými slovami, keďže je svet v chaose, jeho kráľovstvo na zemi rastie. Jedným z pozitívnych dôsledkov prepuknutia koronavírusu, ktorý v súčasnosti zasahuje aj Irán, je skutočnosť, že asi 70 000 väzňov (medzi nimi aj mnoho prenasledovaných kresťanov) bolo údajne prepustených z väzenia. 

To isté trasenie môže uvoľniť hlad po Bohu a cirkev na to musí byť pripravená. To, čo ukazuje táto pasáž z knihy proroka Haggea, je formulované v dvanástej kapitole Listu Židom trochu inak. Tu sa píše, že otrasy, ktoré majú prísť, otrasú tým, čo je otrasiteľné, a tiež odhalia to, čo nemôže byť otrasené. (Židom 12: 27) Tu následne pasáž končí výzvou pre nás všetkých:

„Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Bôh aj je ohňom, spaľujúcim.“ (Židom 12:28,29)  

Len tieň 

Čítajúc Božie slovo a počúvajúc správy si nemôžem pomôcť, ale myslím si, že toto je len malá predzvesť toho, čo má prísť. Hebrejskí proroci a Nový zákon hovoria o dobe, keď Boh bude prísne súdiť svet za jeho nespravodlivosť a vzburu voči Nemu.

Keby niekto začiatkom januára 2020 googlil „corona“, výsledok vyhľadávania by viedol k mexickému pivu alebo k snímkam koróny Slnka, ktorá bola vidieť počas jeho zatmenia. K tomu dochádza, keď Mesiac úplne zakrýva Slnko a vytvára jasnú kruhovú žiaru – korónu („korunu“). Vidieť sa dá len najvzdialenejší okraj Slnka a nie Slnko samotné. V modlitbe mi prišla na myseľ myšlienka, že to je presne to, čo dnes vidíme. Pandémia koronavírusu nie je samotným rozsudkom, ale predzvesťou toho, čo príde v oveľa väčšej miere, ak svet nebude činiť pokánie. V tomto zmysle je koronavírus znamením vecí, ktoré majú prísť, keď určité rany zasiahnu Zem a napriek tomu ľudstvo nebude činiť pokánie (Zjavenie 9:18-21). Je to však aj pripomenutie toho, že stále žijeme v čase milosti, keď „bude spasený ten, kto volá na meno Pána“ (Joel 2:32; Skutky 2:21). Je úlohou cirkvi pochopiť časy a odbobia, v ktorých žijeme a konať podľa toho.

Preto mi dovoľte ponúknuť nasledujúce rady. Tieto návrhy by v žiadnom prípade nemali nahrádzať opatrenia, ktoré od vás môže vyžadovať váš národný zdravotnícky systém. Mali by sme však využiť príležitosť:

A. Priblížiť sa k Bohu, skúmať svoje skutky a pritom si umývať ruky. Preskúmajme naše srdcia a obnovme náš vzťah s Bohom, ktorý je skutočne „oheň spaľujúci“ (Židom 12:29; Jakub 4:8). Apoštol Peter, hovoriac o týchto posledných dňoch, nás upozorňuje: 

„Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú!“ (2 Petra 3:11,12)

B. V tomto čase trasenia nezabúdajme, že Boh sa nemení. Naše životy sú v Jeho rukách. Hovorí nám: „nebojte sa, pretože ja som s vami.“ Práve v týchto temných a náročných časoch môže naše svetlo žiariť ešte jasnejšie. Môžme si byť istí, že ľudia nás budú sledovať. 

C. Uznajme, že žijeme v časoch, keď by sme mali očakávať viac týchto otrasov. A tak si vytvorme stabilný základ. Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu pripomína: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lukáš 21:28). Naozaj, Ježiš príde skoro!

D. Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov, aby v týchto náročných časoch považovali modlitbu za nevyhnutnosť. „Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ (Lukáš 21:36) Prijmite teda dnes záväzok tráviť viac času modlitbou a hľadaním Boha.

E. Apoštol Peter nám pripomína, že Božie prorocké slovo má slúžiť ako svetlo v časoch tmy. „Aj máme pevnejšie slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach“ (2 Peter 1:19). Božie slovo bude slúžiť ako maják a kompas pre naše životy v týchto neistých časoch. Uistite sa teda, že máte každodennú potravu Jeho živého slova. 

Koniec koncov, je to vynikajúca príležitosť stáť pri Božích zámeroch s Izraelom. Tento národ bol kvôli koronavírusu vystavený prísnym obmedzeniam, ktorých primárnym cieľom bolo zachrániť ľudské životy. Karanténne opatrenia a obmedzenia, zavedené počas tejto zdravotnej krízy, budú výrazne ovplyvňovať najmä staršie osoby (vrátane mnohých osôb, ktoré prežili holokaust). Izrael stále dovoľuje príchod nových židovských prisťahovalcov, ale tiež musia povinne podstúpiť dva týždne karantény. Náš tím, ICEJ AID, už dostal od miestnych charitatívnych organizácií žiadosti o pomoc pri rôznych projektoch na podporu tých, ktorých sa táto náročná situácia týka najviac. Pomôžte nám splniť túto naliehavú potrebu!

Dr. Jürgen Bühler 

12.3.2020  

Bill Gates: „Izraelské technológie zlepšujú svet.”

V prejave, živo vysielanom pre viac ako 2000 účastníkov každoročnej konferencie Microsoftu, Think Next, v Izreali, Bill Gates povedal, že prínos Izraela do technologických odvetví ako analytika alebo zabezpečenie zlepšujú a posúvajú svet dopredu.

Ako informoval izrealský denník Times of Israel, Gates, ktorý sa predstavil publiku v Tel Avive cez telemost, tiež gratuloval izrealskému výskumnému a vývojovému centru Microsoftu k dvadsiatemu piatemu výročiu jeho vzniku.

Centrum bolo pôvodne otvorené v roku 1991 na želanie izraelských zamestnancov Microsoftu, ktorí sa chceli vrátiť domov. „Rozhodli sme sa toto centrum otvoriť. Bolo prvým mimo USA a myslím si, že technológia, ktorá tu za tie roky bola vyvinutá, viac ako opodstatňuje naše rozhodnutie,” povedal Gates.

Potvrdil tiež dlhotrvajúce chýry o tom, že dôležité časti operačného systému Windows boli vyvinuté v Izraeli, avšak presne nešpecifikoval, o ktoré komponenty ide.

„Veľmi na mňa zapôsobilo, čo tu boli za tých 25 rokov schopní vyprodukovať a neviem sa dočkať, s čím prídu za ďalších 25,” dodal.

Každoročná konferencia Think Next pôvodne vznikla v Izraeli a až odtiaľ sa postupne rozšírila do ostatných krajín ako napríklad India, Čína, či USA. „Táto akcia je súčasťou dlhodobého úsilia Microsoftu podporovať high-tech v Izreali, a to hlavne v start-up sektore, kde Microsoft spolupracuje s viac ako 1000 nádejnými projektami.

Zack Weisfeld, vedúci fondu na rozvoj a urýchľovanie startupov, Microsoft Ventures, povedal, že spoločnosť je obzvlášť hrdá na vývoj programu od roku 2012, kedy bol uvedený v Izraeli.

„Celosvetovo máme 454 absolventov, ktorí zarobili 1,78 miliadry dolárov,” povedal Weisfeld o Microsoft Ventures, ktorý od svojho uvedenia v Tel Avive otvoril šesť ďalších startupových urýchľovacích fondov. „Mali sme 29 zverejnení a tri IPO (počiatočná verejná ponuka) a spoločnosti, ktoré absolvovali program získali v priemere 4,9 milióna dolárov vo financovaní počas prvého roku po tom, čo prešli cez urýchľovač. To je dosť na to, aby sme sa mohli prehlásiť za svetovú jednotku medzi podnikovými urýchľovačmi.

Izrealský premiér Benjamin Netanjahu sa vo štvrtok stretol s výkonným riaditeľom Microsoftu, Satyom Nadellom, aby diskutovali o problémoch zahŕňajúcich kyber bezpečnosť. „Izreal je centrom veľkých technologických inovácií,” povedal Netanjahu. „Microsoft je úžasnou technologickou firmou. Jej spojenie s Izraelom je ako nebeská svadba, ktorej výsledky sú viditeľné už tu na zemi.”

„Je pre mňa veľkým potešením byť tu v Izraeli. A ako ste povedali, posledných 25 rokov bolo vskutku fantastických a už teraz sa tešíme na ďalších 25!” odovedal Nadella.

Zdroj: unitedwithisrael.org

Nový izraelský výskum preukázal, že muži sú muži a ženy sú ženy

Nová štúdia izraelských výskumníkov prišla so zistením, že muži sa nemôžu stať ženami jednoducho tak, že sa budú „za nich považovať“, a naopak.

Vedci v oblasti genetiky z Weizmannovho inštitútu vedy v Izraeli preskúmali určité gény, ktoré sa prejavujú len pri ženách, zatiaľ čo iné sa prejavujú len pri mužoch.

Profesor Shmuel Pietrokovski a Dr. Moran Gershoni preskúmali 20 000 génov roztriedených podľa pohlavia a hľadali rozdiely v prejavoch v ich tkanivách.

Našli okolo „6 500 génov s aktivitou, ktorá bola prepojená s jedným alebo druhým pohlavím v aspoň jednom tkanive, čo ešte viac pridávala k už veľkým biologickým rozdielom medzi mužmi a ženami.“

Jednými z najväčších rozdielov boli gény zodpovedné za ochlpenie, ukladanie tuku, stavbu svalstva a tvorbu mlieka na kojenie. Výskumníci tiež zistili, že biologické pohlavie hrá rolu v prevencii proti určitým ochoreniam.

Napríklad niektoré gény, ktoré sa prejavujú len v ľavej komore srdca žien fungujú ako ochrana srdca od ochorení pokým žena nedosiahne menopauzu. Ďalší gén v pečeni spracováva lieky rozdielne podľa pohlavia.

V zásade, výsledky tohto výskumu potvrdili, že viac ako dvadsaťjeden percent ľudského genómu , ktorý sa skladá z okolo 30 000 génov, je založených na pohlaví – čiže na niečom, čo operácia, vykonaná v snahe zmeniť pohlavie, nedokáže nahradiť.

Mat Staver, zakladateľ a predseda Liberty Counsel, povedal, že tento výskum potvrdzuje Božie stvorenie: „Táto nedávna štúdia izraelského Weizmannovho inštitútu vedy dokazuje, že nemôžete oklamať matku prírodu. Zmätok ohľadom pohlavia je mentálneho pôvodu, nie fyzického ani biologického. Boh stvoril muža a ani ten najväčší protest nezmení prirodzený poriadok stvorenia.“

Zdroj: www1.cbn.com

43 nových Etiópskych Izraelcov

Štát Izrael privítal 43 etiópskych židov ako nových občanov! Vďaka vašej podpore bola ICEJ schopná zaplatiť týmto novým Izraelcom cestovné výdaje! 

Modlite sa pre to s nami za týchto nových prisťahovalcov, aby sa spojili so svojimi rodinami a úspešne sa integrovali do izraelskej spoločnosti. 

ICEJ aktívne podporuje aliju od roku 2015, kedy sa izraelská vláda rozhodla povoliť návrat tejto starovekej izraelskej komunity – Beta Izrael. ICEJ sprostredkovalo návrat pre 1,600 z nich.

Pripojte sa k nám v pomoci týmto, Beta Izrael, etiópskym Židom dostať as do Izraela.

Zdroj: icej.org

Nové antivírové masky z Izraela môžu pomôcť zastaviť koronavírus

Zatiaľ čo sa wuhanský koronavírus šíri, dve izraelské spoločnosti dokončujú vývoj priekopníckych antivírusových a znovu použiteľných rúšok. 

„Izrael má technológiu, ktorá dokáže pomôcť dostať túto epidémiu pod kontrolu,“ povedal Liat Goldhammer-Steinberg, vedúci technologického oddelenia Sonovie v Ramat Gane. 

Koronavírus sa šíri vzduchom a priamym kontaktom. Keďže neexistuje žiadna vakcína ani liek, osobná ochranná výbava je dôležitým súčasťou toho, ako bojovať so šírením sa vírusu a vyhnúť sa pandémii. 

Rúško na jedno použitie neblokuje všetky patogény a ani ich nezabíja. Ultrasonická technológia spoločnosti Sonovia, ktorú vynašli dvaja profesori chémie z Univerzity Bar-Ilan, mechanicky vypúšťajú antivírusové a antimikrobiálne nanočastice oxidu zinočnatého a medeného do látky rúšok.

Testy preukázali, že látky upravené Sonoviou fungujú proti šiestim typom baktérií vrátane E.coli a stafylokoku. Napustená látka z polyestru a bavlny sa účinne osvedčila proti niektorým typom chrípky. Proti koronavírusu zatiaľ nebola testovaná.

„Ešte produkty nepredávame,“ zdôrazňuje. „Máme však prototyp stroja, ktorý sme ochotní uviesť do prevádzky za použitia našej ošetrenej látky – ak budeme mať partnera a bude záujem.“

Záujem nie je problémom: Sonovia koncom Januára privítala návštevníkov z Číny a neustále prijíma telefonáty po medializovaní výrobku.

„Momentálne je v postihnutých krajinách nedostatok zásob, takže by sme mohli pomôcť znížiť tlak. Aj keby existovala len malá nádej, že to pomôže, stojí za to to vyskúšať.“

Jeruzalemská spoločnosť Argaman je blízko predaja znova použiteľných, umývateľných a dýchateľných rúšok zvaných Bio-block. Póry nanolátky sú také malé, že cez ne baktérie neprejdú – ani len kvapôčka obsahujúca živý vírus –  a ich látka CottonX ničí patogény, ktoré s ňu prídu do kontaktu. 

Prvé rúšky budú stáť okolo 50 dolárov. Dostupné budú asi v marci.

Zdroj: israel.21

Izraelskí vedci vypestovali nové datľovníky zo semienok starých 2000 rokov

Dates harvesting by Palestinian and Thai farming workers in the Israeli Kibbutz of Kalia, near the Dead Sea, southern Israel, on September 10, 2017. Kalia has 1200 dunam of date plantations, the biggest in the country, with produce exported abroad. Photo by Yaniv Nadav/Flash90 *** Local Caption *** גדיד תמרים המושב קליה אשר בים המלח, עובדים פלסטינאים ותאילנדים לקיבוץ מטע תמרים הגדול הארץ כ 1200 דונם ורוב הסחורה מיוצאת לחול

Izraelskí vedci v stredu odhalili, že úspešne vypestovali vymretý datľovník zo starovekých semienok nájdených na archeologickom nálezisku v judskej púšti. 

Tucty semienok boli pozbierané z archeologickej zbierky naplavenej pri suchom ložisku Mŕtveho mora, vrátane okolia pevnosti Masada, ktorú postavil kráľ Herodes Veľký v prvom storočí pr. Kr. a starovekého Kumránu, známeho pre objav zvitkov od Mŕtveho mora v 40.-tych rokoch. 

Šesť mladých stromčekov narástlo z 32 zasadených semiačok a dostali mená Adam, Jonáš, Uriel, Boáz, Judita a Hana. 

„Klíčenie 2000 ročných semienok z fénickej palmy datľovníka z judskej púšte na archeologickom nálezisku poskytuje jedinečnú možnosť študovať judský datľovník, v staroveku popisovaný pre jeho kvalitu, veľkosť a liečivé účinky ovocia, avšak storočia stratený,“ napísali vedci v štúdii zverejnenej v časopise  Science Advances.

„Judské kráľovstvo, ktoré vzniklo na juhu historického Izraela v 11. st. pr. Kr., bolo špeciálne známe pre jeho kvalitu a kvantitu datlí. Tieto „judské ďatle“ vypestované na plantážach v okolí Jericha a Mŕtveho mora ocenili klasickí spisovatelia pre ich veľkosť, sladkú chuť, dlhú skladovateľnosť a liečivé účinky.“

Radiokarbónová metóda určila, že semienka použité na tento projekt pochádzali z doby  4.stor. pr. Kr až 2. stor. po Kr.

Zdroj: https://www.timesofisrael.com/israeli-researchers-grow-date-plants-from-2000-year-old-seeds/?fbclid=IwAR21Xj-CCAor7-QPtNgaYihCpegKvTdNfXf7JHiS8QzSoUjLRMMLref5Bgo

Vodca Islamského štátu vyzýva k útokom na Izrael

Kalif Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, vysoký predstaviteľ teroristickej milície Islamského štátu, v pondelok vydal nariadenie členom skupiny k začatiu plánovania útokov na Izrael a židovské komunity po celom svete, najlepšie chemickými zbraňami. Dodal, že: „Moslimovia žijúci v Palestíne…budú v prvých radoch boja proti židom a zmaria Dohodu storočia.“ Taktiež konkrétne adresoval posolstvo Izraelitom a židom: „Dnes sme proti vám počali novú fázu boja. Naše oči sa teraz upierajú na Jeruzalem.“

Zdroj: ICEJ News

Izraelskí študenti vynašli metódu zabíjania komárov bez pesticídov

Biológovia z Ben Gurion University v Negeve vynašli nový spôsob zbavovania sa komárov aktivovaním baktérie, ktorá sa nachádza v črevách komára.

Objav je významný, nakoľko komáre sú prenášače vážnych, život ohrozujúcich chorôb vrátane malárie a vírusu Zika. Avšak aj používanie pesticídov na boj s komármi je riskantné vďaka doznievajúcemu efektu na faunu a flóru. Navyše komáre liahnu svoje larvy vo vodných zdrojoch, preto pesticídy nikdy nebolo možné použiť už na začiatku ich životného cyklu. 

Nové riešenie využíva genetické inžinierstvo na prenos konkrétnej baktérie zo samčeka do samičky, čo vyústi do jej otravy.

Zistilo sa, že keď sa táto baktéria aktivuje, zabíja iba larvy a to bez toho, aby poškodila okolité prostredie alebo komáriu samičku. 

Potenciál tejto metódy v porovnaní s pesticídmi je v tom, že sa jed dostane do životného cyklu lariev. Preživšie larvy jedia tie, ktoré zomreli a tým sa nastolí cyklus, kde umiera aj ten, čo prežil.

Zdroj: jpost

Nemecko varuje, že ak nenávisť pretrvá, nastane „hromadný odchod“ Židov

Nemecký minister zahraničia tvrdí, že protižidovské urážky a útoky sa v reálnom živote a internetovom priestore stali v ich krajine „každodennými udalosťami“.

Diplomat zdôraznil význam vzdelávania mladých ľudí v témach hrôz Druhej svetovej vojny, kedy bolo nacistami zavraždených šesť miliónov Židov.

Výzkum ukázal, že „tretina mladých Európanov uviedla, že o holokauste nič nevie,“ povedal.

Tieto jeho vyjadrenia prišli v ten istý deň, ako priezkum YouGov zistil, že 56 percent Nemcov súhlasí s povinnou školskou návštevou koncentračného tábora.

Zdroj: www.israel.cz

#We remember

(v prekl. Pripomíname si)

Dnes, v pondelok 27. januára si svet pripomína obete holokaustu. Tento deň bol v novembri 2005 na základe rezolúcie Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k oslobodeniu nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz sovietskou armádou v januári 1945. Dňa 27. januára 2020 uplynulo presne 75 rokov od tejto udalosti.

Koncentračný tábor Auschwitz založili nacisti v roku 1940 a pôvodne slúžil na internáciu politických väzňov a vojnových zajatcov. Funkciu koncentračného tábora plnil počas celej svojej existencie, no nacisti z neho zároveň vytvorili najväčší vyhladzovací tábor. V plynových komorách tábora zavraždili aj tisíce Židov zo Slovenska. Vôbec prvý transport Židov zo Slovenska, s tisíckou židovských dievčat a mladých žien, ktorý bol vypravený z Popradu dňa 25. marca 1942, smeroval práve do Auschwitzu. V roku 1942 do tohto tábora vypravili z územia vtedajšieho Slovenska celkovo 19 transportov. Na jeseň 1944, po obnovení deportácií Židov zo Slovenska sem smerovali ďalšíe transporty. V Auschwitzi zahynuli aj tisíce Židov deportovaných v roku 1944 z častí dnešného južného a východného Slovenska, ktoré v rokoch 1938 – 1945 prináležali k Maďarsku. Za bránami tohto tábora zavraždili celkovo približne milión Židov.