Vyjadrenie ICEJ k očkovacej politike v Izraeli 

Webinar Logo

Dr. Jürgen Bühler

Na Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se obracejí křesťané z mnoha zemí světa s otázkami, jaký je náš názor na program rychlého očkování proti koronaviru v Izraeli, zejména v souvislosti s využíváním nových typů vakcín s mRNA messengerem. Někteří mají obavy, že izraelské obyvatelstvo si takto mohlo nevědomky přivodit vážné ohrožení, jiní jsou dokonce poplašeni spekulativními teoriemi o tom, že vstupují do jakési ďábelské pasti, která souvisí se scénářem „posledních dnů“.

Izrael reagoval na bezprecedentní krizi. Zaprvé je třeba konstatovat, že Izrael stejně jako mnoho jiných zemí čelí bezprecedentní zdravotní krizi způsobené smrtícím virem, který už ve světě zavinil smrt více než 2,6 milionu lidí. Je mezi nimi i necelých šest tisíc mrtvých v Izraeli, což je šestkrát víc než počet obětí během pěti let brutální palestinské teroristické kampaně zvané druhá intifáda.

Několik lockdownů navíc těžce poškodilo izraelskou ekonomiku, zejména odvětví cestovního ruchu, které se na celý rok úplně zastavilo. Proto se izraelští vůdci napříč politickým spektrem shodli, že je třeba najít rychlou odpověď na celonárodní úrovni. Díky rychlé, včasné a rozhodné reakci izraelské vlády se země stala vzorem, který následuje mnoho dalších států, počínaje zavedením uzávěr a omezením cestování za účelem ochrany obyvatelstva před virem. Izrael také úspěšně vyvíjí nové léky proti koronaviru a jeho výzkumy ukazují slibné výsledky. Z těchto důvodů zůstává smrtnost v Izraeli na jedné z nejnižších hodnot ve světě (méně než 1 %), přestože počet nakažených patří k nejvyšším. Rychlá a účinná reakce Netanjahuovy vlády je převážně uznávána i konkurenčními politickými stranami, většinou izraelské společnosti a mnoha světovými vedoucími představiteli.

Rozhodnutí využít vakcíny mRNA Rozhodnutí izraelského vedení přijmout nový typ vakcín mRNA jako nástroj, jak vyjít z lockdownů, bylo nepochybně motivováno touto bezprecedentní zdravotní krizí, spolu s židovskou tradicí důrazu na zachování života a všeobecným postojem v Izraeli, který vítá vědeckotechnický pokrok a nové objevy v medicíně. Mezinárodní zdravotnická komunita se věnuje výzkumu mRNA vakcín se slibnými výsledky již 25 let a včasné jednání vlády s firmou Pfizer Pharmaceuticals pomohlo izraelským politickým vůdcům a lékařským odborníkům přijmout rychlé rozhodnutí. Pfizer provedl přísné testy nové vakcíny ve fázi testování na lidech pro zjištění krátkodobých vedlejších účinků. Je pravda, že obvyklá další fáze testování na dlouhodobé vlivy nebyla dosud provedena. Ale orgány ve Spojených státech i jinde schválily vakcínu pro použití v nouzovém režimu. Za této situace a při rostoucím počtu mrtvých se izraelská vláda rozhodla vzít na sebe kalkulované riziko a použít pro očkování obyvatel vakcínu mRNA.

Dnes je Izrael na prvním místě na světě v počtu očkovaných, kdy už téměř 90 % dospělé populace bylo buď očkováno, nebo je přirozeně imunní po prodělání nemoci COVID-19. Dosavadní údaje naznačují, že vakcína má účinnost 97 % a počet úmrtí u nejohroženější skupiny starších občanů radikálně klesá. Izrael doufá, že koncem května dosáhne „stádní imunity“ a život se vrátí víceméně do normálních kolejí, i když pravděpodobně zůstanou v platnosti jistá omezení cestování, aby se snížilo nebezpečí zavlečení nových mutací viru. Izrael se také chystá zavést pro očkované a uzdravené občany „zelené pasy“, což znamená, že ti, kteří je mít nebudou, mohou být dočasně omezeni v možnostech společenského vyžití.

Většina Izraelců s tímto ambiciózním očkovacím programem spolupracuje a podporuje ho také většina uznávaných lékařských odborníků. Rozlišujme pravdu od pověstíMezitím se ve světě vyrojily různé poplašné zprávy a teorie ohledně izraelského očkovacího programu, které vyžadují, abychom je uvedli na pravou míru.

1) Současná očkovací politika není v Izraeli ničím novým: podobné rozhodnutí bylo v Izraeli přijato v roce 1952, kdy byli občané donuceni nechat se očkovat proti tyfu. Za neuposlechnutí tehdy dokonce hrozila peněžitá pokuta.

2) Objevila se tvrzení, že smrtnost u občanů v Izraeli, kteří zemřeli po očkování, vysoce převyšuje smrtnost v důsledku nemoci COVID-19. Tato tvrzení jsou nepodložená, což dokládají údaje ze všech izraelských zdravotních pojišťoven. Tato data také prokazují, že mezi očkovanými je nižší počet úmrtí, a pokud se nakazí, jejich příznaky jsou mírnější než u těch, kdo očkováni nebyli.

3) Izrael nesměřuje k segregaci svého obyvatelstva na očkované a neočkované. Každý občan má právo očkování odmítnout, i když to může přinést důsledky v podobě dočasného omezení pohybu a společenského kontaktu.4) Někteří spojují nový „zelený pas“ se „znamením šelmy“ z knihy Zjevení, a dokonce naznačují, že Izrael svým očkovacím programem připravuje vládu Antikrista nad svým obyvatelstvem. To je mírně řečeno čirá spekulace. Očkovací průkazy existují už mnoho desetiletí (např. mezinárodní žluté očkovací průkazy) a do mnoha zemí v Africe není možné cestovat, pokud nemáte platné očkování proti žluté horečce a jiným nemocem. Navíc, příslušná pasáž v 13. kapitole Zjevení popisuje rouhavou protikřesťanskou agendu, která „vede válku proti svatým“. Naproti tomu je zjevné, že izraelská očkovací politika neobsahuje žádnou náboženskou nebo duchovní agendu, kromě snahy zachránit životy. Legitimní obavySamozřejmě, že zůstávají legitimní obavy, otázky a výhrady, pokud jde o dlouhodobé vedlejší účinky vakcín mRNA, a je správné, aby lidé měli volbu nenechat se očkovat.

Vítáme, že Izrael tuto svobodu zachovává. Nicméně nedostatek znalostí o dlouhodobých účincích těchto vakcín neopravňuje vedení kritické kampaně proti Izraeli ani obviňování izraelských vůdců z temných motivů vůči vlastnímu obyvatelstvu. Měli bychom se za ně spíš modlit, protože řeší bezprecedentní zdravotní krizi a naše modlitby potřebují více než kdy jindy.Uvědomujeme si, že celosvětový rozsah a dopad této zdravotní krize otevírá brány koordinovaným globálním iniciativám, které v sobě skrývají nemalý potenciál ohrozit demokratické procesy a mohly by potenciálně být v budoucnu zneužity pro protikřesťanskou a diskriminační agendu. Nicméně jako křesťané bychom neměli žít ve strachu z koronaviru ani ve strachu z očkování proti němu. Naopak, měli bychom mít zdravou bázeň jedině před Bohem samotným, který konec konců vládne nad naším životem a osudem (Izaiáš 8:12-13).

Konečně, nedovolme, aby nás tato krize rozdělila. Jsem si vědom toho, že s výše uvedeným hodnocením nebudou všichni souhlasit, někteří z vás mohou dospět k jiným závěrům. Neměli bychom ale nikdy dovolit, aby bylo Tělo Kristovo rozděleno a aby byla naše láska k Božímu lidu určována naším omezeným porozuměním novému typu vakcíny. Pavel vyzýval církev v Římě, aby se nenechala rozdělit kvůli pojídání masa obětovaného modlám, a napomínal věřící, aby nesoudili jeden druhého, neboť „žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu“ (Římanům 14:8). Také jim připomněl, že „království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém“ (Římanům 14:17).

Rozhodnutí, zda se nechat očkovat, nebo ne, je individuální a mělo by být učiněno po vyslechnutí řádné odborné rady lékaře, kterému důvěřujete, na základě informovaného souhlasu a podle vlastního svědomí. Všichni bychom měli respektovat způsob, jakým druzí došli ke svému rozhodnutí, a současně se postarat o to, abychom v diskusi s druhými sami měli přesné a spolehlivé informace.

Opakuji, modlete se prosím za izraelské vůdce v tomto obtížném období a modlete se také za nás, když naplňujeme své poslání stát pevně s Izraelem v době krize. Modlitba dokáže uzdravit a ochránit. Viděli jsme to v našem domově pro přeživší holocaust v Haifě, který zůstal koronavirem téměř nedotčen. Izraelští zdravotníci to označují za „zázrak“, vzhledem k tomu, že jde o domov s pečovatelskou službou. Modlete se také za nás, abychom v této nesnadné době nadále sloužili všemu lidu Izraele.

Dr. Jürgen Bühler je prezident ICEJ. Překlad: Mojmír Kallus

Stanovisko ICEJ k rozhodnutiu ICC

Jeruzalem, 8. februára 2021

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem sa stavia proti selektívnemu rozhodnutiu Medzinárodného trestného tribunálu (ICC), ktorý v rozpore so zásadami medzinárodného práva hodlá rozšíriť svoju právomoc, aby mohol posúdiť obvinenie Izraela z údajných vojnových zločinov. Tento predpojatý krok namierený proti jedinému židovskému štátu vyvoláva dôvodné podozrenie, že Súd je motivovaný antisemitizmom.

ICEJ konštatuje, že toto rozhodnutie je úplne absurdné: Izrael, ktorý ani nie je členom ICC, má zavedené vlastné seriózne a aktívne súdne mechanizmy, ktoré akékoľvek zločiny tohto druhu postihujú, zatiaľčo Palestínci nespĺňajú ani kritéria suverénneho štátu podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa tribunál riadi. Medzinárodný trestný tribunál preto nemá aktívnu legitimitu ani právomoc vyšetrovať Izrael a rozhodovať o údajných vojnových zločinoch na takzvaných okupovaných územiach.

Zdá sa, že tribunál podľahol extrémnej horlivosti špeciálnej prokurátorky a tým, že posvätil jej snahu obžalovať izraelských občanov na základe neplatných a neudržateľných obvinení, sa dopúšťa pokrivenia medzinárodného práva,“ povedal prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „ICC dnes a denne necháva bez povšimnutia správanie brutálnych režimov, ako je Irán a Sýria, ktoré páchajú strašné zverstvá voči vlastnému obyvateľstvu, a miesto toho chce stíhať Židov za to, že stavajú balkóny na svojich domoch vo východnom Jeruzaleme, akokeby išlo o nacistických vojnových zločincov. ICEJ bude vo svojej celosvetovej sieti národných kancelárií vyzývať členské štáty ICC, aby toto odporné rozhodnutie odmietli a prehlásili za neplatné.“

David Parsons, hlavný hovorca a viceprezident ICEJ

Modlitby ICEJ

Veríme, že kresťania sú predovšetkým povolaní k modlitbám. Preto Vás pozývame, pridať sa k modlitbám za Izrael a Cirkev, v rámci globálnych modlitebných iniciatív ICEJ – Rosh Chodesh (novolunie) a modlitebnej iniciatívy Izaiáš 62. Nech pozdvihujeme svoj hlas spoločne, jedným srdcom, jednému Kráľovi a spolu nesieme modlitebnú pochodeň – žehnania zraelu a prihovárania sa za Boží ľud medzi národami aj v tom našom.

Rosh chodesh  (platforma Zoom)
globálne modlitby ICEJ na začiatku nového mesiac podľa hebrejského kalendára
13.2. o 08:00 – 09:00
pozn. v slovenčine aj angličtine 
link na sledovanie

Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62 (platforma Zoom)
globálne modlitby ICEJ vždy
každú stredu v mesiaci o 15:00 – 16:30
pozn. len v angličtine 
link na sledovanie


Časopis ICEJ – Slovo z Jeruzaléma

Slovo z Jeruzalema je tlačený spravodaj českej a slovenskej pobočky ICEJ. Vychádza 4x ročne vo farebnom formáte A4 a nájdete v ňom prezentáciu aktivít celosvetovej práce ICEJ, komentáre a analýzy k aktuálnej situácii na Blízkom východe, reportáže, články o histórii židovského národa a informácie z kultúry a ďalšie zaujímavosti.

Tento hodnotný časopis posielame každému podporujúcemu členovi. Za podporujúceho člena považujeme každého, kto v kalendárnom roku prispeje čiastkou minimálne 20 €.  Na obnovu členstva vyzývame spravidla v decembri na nasledujúci kalendárny rok a prikladáme predtlačenú poštovú poukážku k poslednému číslu v starom roku.

Predplatné (resp. členské) môžete uhradiť aj prevodom na náš účet SK23 0200 0000 0012 9716 0551 s uvedením VS 106 – členské. Ako špecifický symbol sa uvádza vaše osobné číslo, ktoré sme vám pridelili (novým členom pridelíme – nájdete ho na adresnom štítku obálky).

Ohliadnutie za rokom 2020

Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu, mohlo Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, v roku 2020 prispieť k potešeniu ľudu Izraela v mnohých projektoch. To všetko vďaka Vám, našim verným podporovateľom. Ďakujeme a prajeme Božie požehnanie v nastávajúcom roku 2021.

Etiópska alija čelí novej hrozbe občianskej vojny

V Etiópii stále prebýva až 9000 Židov, ktorí tam po celé desaťročia žijú v tranzitných táboroch pod hranicou chudoby, očakávajúc svoju cestu do Izraela.

V roku 2015 sa izraelská vláda rozhodla prepraviť ich domov. Celý proces sa však výrazne spomalil a za posledných 5 rokov ich bolo privezených zatiaľ 2200. Všetky lety boli sponzorované ICEJ.

Zvážte možnosť priložiť ruku k dielu a prispieť k naplneniu proroctiev o návrate Božieho ľudu do zasľúbenej zeme.

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

v.s: 114 – Alija, podpora programov návratu židovského národa z diaspory do Izraela

Správy o povstaní v severnej Etiópii pridali na dôležitosti snahám Izraela priniesť tamojších Židov domov. ICEJ sa zaviazalo, že v nasledujúcich mesiacoch bude dotovať lety z Etiópie do Izraela. Prvý let by mal pristáť v Izraeli niekedy v Decembri tohto roka a mal by priviesť 200 ľudí. Situácia je najkritickejšia v regióne Gondar, kde väčšina zostávajúcich etiópskych židov čaká v tranzitných táboroch už takmer dve dekády a ICEJ sa snaží obracať na svojich priateľov a podporovateľov s prosbou o pomoc pri napĺňaní tejto humanitárnej misie.

4. novembra vodcovia domobrany v severnej provincii Tigray spustili útok na etiópske ozbrojené sily s pokusom odtrhnúť svoj región od zbytku krajiny s centrálnou vládou v Addis Abebe. Po dvoch týždňoch nepretržitých bojov etiópska vláda síce zaznamenala nejaké úspechy pri potláčaní povstania, ale boje vyvolávajú vážne obavy medzi izraelskými dôstojníkmi, ktorí sa obávajú o bezpečnosť židovských Etiópanov, usídlených v tranzitnom tábore vzdialenom iba 72 km.

Jeden židovský obyvazeľ tábora v Gondare, Girmew Gete, dokonca prišiel o život. Stalo sa to na hranici medzi provinciami Amhara a Tigray, kde pracoval. Gete čakal aj so svojou rodinou na imigráciu už 24 rokov.

Medzičasom tento týždeň zopár rebelských rakiet stratilo Gondarské letisko, ktoré  ale bude musieť byť použité na akékoľvek lety, ak by izraelská vláda kedykoľvek v blízkej budúcnosti pristúpila ku kroku evakuáce.

Izraelská vláda na nasledujúce mesiace odsúhlasila plány na prepravu počiatočnej skupiny 2000 etiópskych Židov domov do Izraela.

Nasledujúca vlna alija letov, ktoré majú prepraviť ďalších 2000 etiópskych Židov, je naplánovaná na december a bude pravdepodobne trvať pár mesiacov. Jeden z dôvodov je aj vyššia cena za prepravu na osobu, ale izraelská vláda je napriek všetkému rozhodnutá urobiť všetko, čo sa bude dať a priviesť ich najskôr, ako to bude možné.

To, čo obyvateľov tranzitných táborov momentálne najviac trápi je hlboká podvýživa, rozšírený koronavírus a masívne nájazdy sarančí, ktoré momentálne trápia celú Západnú Afriku. Takže táto posledná vlna alije z Etiópie sa stala vyslovene neodkladnou humanitárnou misiou! Zároveň však prináša príležitosť priviesť domov niekoľko tisíc Židov, ktorí zúfalo čakajú na túto príležitosť.

Preto prosíme aj Vás. Pomôžte týmto ľuďom znovu sa spojiť s členmi svojich rodín, ktorých možno už roky nevideli a túžobne na to čakajú. Nech Pán mocne a bohato požehná vaše štedré srdcia!

Môžte si pozrieť aj náš dokument “Journey of Dreams” natočený, keď ICEJ team nedávno navštívili tranzitné tábory v Etiópii, aby z prvej ruky videli všetky tie ťažké podmienky, v ktorých tisíce etiópskych Židov žijú. Je veľmi dojemné vidieť ich odhodlanie dosiahnuť svojho cieľ a dostať sa do Izraela, aby mohli byť opäť zjednotení so svojimi rodinami a zbytkom židovského národa.

Kresťania z celého sveta sa spojili k oslave Sviatku stánkov

Pandémia koronavírusu zabránila tisícom kresťanov, aby tento rok prišli do Jeruzalema na každoročnú oslavu Sukotu (Sviatku stánkov), ktorú usporadúva Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem už 40 rokov. Namiesto toho sa k inovatívne pojatej oslave pridali tisícky veriacich z viac ako sto krajín online. Mnohí usporiadali zhromaždenia so spoločným sledovaním prenosu z Jeruzalema. Vo výsledku sa tak oslavy tohto biblického sviatku zúčastnilo viac kresťanov ako kedykoľvek predtým. Viac než 7,500 ľudí zo 109 krajín.

Slovenských online účastníkov bolo 44.

Virtuálny Sviatok stánkov v podaní ICEJ pozostával zo siedmych dvojhodinových živých vysielaní, ktoré preberali taktiež kresťanské televízne stanice GOD TV, Daystar, Vision Norway a ďalší. Prenos sledovali skupiny kresťanov či už v malých skupinkách podzemnej cirkvi v Číne a Íraku, alebo na veľkých zhromaždeniach ako na Pobreží slonoviny, kde sa stretlo na tri tisíc ľudí.

„Keď bolo pred 40 rokmi na prvej kresťanskej oslave Sviatku stánkov založené Kresťanské veľvyslanectvo, len veľmi málo kresťanov vedelo niečo o Sukote“ vraví prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Dnes už milióny kresťanov po celem svete objavujú význam tohto biblického sviatku. Pandémia koronavírusu nás prinútila hľadať a využiť nové technológie, ktoré by sme inak asi zaviedli s väčším oneskorením. Iróniou teda je, že práve počas súčasnej krízy sa posolstvo o tomto biblickom sviatku rozšírilo medzi kresťanov viac ako kedykoľvek predtým.“

Hlavné posolstvo na tému „Pripravte cestu Pánov“ predniesli významní kresťanskí kazatelia z celého svata: zo Spojených štátov to bola dcéra Billyho Grahama Anne Graham Lotz, prezident Oral Roberts University Billy Wilson alebo pastor Jentzen Franklin, z Nigérie Enoch Adeboye, pastor najväčšej cirkvi v Afrike, z Kórei Younghoon Lee, pastor najväčšej cirkvi v Ázii, z Brazílie Renê Terra Nova, pastor jednej z najväčších cirkví v Latinskej Amerike, z Ruska Mats Ola Ishoel, pastor jednej z najväčších cirkví v Rusku, a tiež populárny evanjelista z Južnej Afriky Angus Buchan.