ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami

CIEĽOM CONNECTION JE :

  • nadviazať spojenie medzi Božím ľudom v strednej Európe a na Blízkom východe
  • prepojiť veriacich všetkých denominácií s Izraelom
  • ukázať na dielo zmierenia spojujúce Židov a Kresťanov a najmä aj Židov a Arabov
  • osvetliť spojenie medzi biblickými proroctvami a realitou dnešného Izraela 
  • povzbudiť kresťanov k zapojení sa do Božieho diela obnovy Izraela 

ICEJ prichádza prvýkrát do strednej Európy (máme na mysli hlavne Českú republiku, Slovensko a Poľsko) so svedectvom o Božom diele, o ktorom budú hovoriť jeho priami účastníci, Židia aj Arabi. Je našim prianím, aby sa česká, slovenská a poľská cirkev dozvedala z prvej ruky o veľkých veciach, ktoré Boh koná vo svete, a najmä v Izraeli, a aby sa tiež do tohto diela aktívne zapojila. 

TERMÍN: 15.-17. 10. 2020

Veríme, že v tejto dobe bude fyzické stretnutie možné. Vzhľadom na veľkú neistotu a neustále sa meniace podmienky sme sa rozhodli, že miesto konania, pôvodne plánované v Třinci, presunieme do Českého Těšína, kde máme zaistené potrebné zázemie v podobe miestnej ekumény. Otvorili sme online registráciu: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc1s38mB9pNXQLXsv…/viewform

HLAVNÍ REČNÍCI

Saleem Shalash, arabský pastor, Nazaret, Izrael 

Israel Pochtar, židovský mesiánsky pastor, Ašdód, Izrael

Henryk Wieja, lekár a vedúci kresťanskej nadácie Život a misia, Ustroń, Poľsko

Dan Drápal, teológ a publicista, senior Kresťanských společenstiev, Jeseník

Bohuslav Wojnar, pastor Apoštolskej cirkvi, Český Tešín

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedúci českej pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalem 

Na konferencii bude slúžiť chváliaca skupina z Izraela, ktorú vedie Shilo Ben Hod

Registračný formulár

Na Vami zadanú emailovú adresu obdržíte email s identifikačným číslom, ktoré použijete ako variabilný symbol pre platbu. Vaša prihláška sa stáva záväznou po obdržaní platby. V prípade, že email neprijde, kontaktujte nás na icej@ecn.cz alebo info@icej.sk.

Registračný poplatok:

do 30. 8. 2020: 790 Kč, 
od 1. 9. 2020: 890 Kč 

pre osobu staršiu 15 let.

Registrácia bude uzavrená dňom 30. 9. 2020. 

Registrácia vám zaručí účasť na celom programe: štvrtok večer, piatok celý deň a sobotu dopoludní. Počet miest je obmedzený, preto registráciu neodkládajte. Ubytovanie ani stravovanie nezaisťujeme.

Registračný poplatok slúži na pokrytie priamych nákladov, predovšetkým na cestovné a ubytovanie zahraničných hostí.

Na našej stránke priebežne sledujte aktuálne informácie.

MEDAILÓNKY REČNÍKOV

PREČO CONNECTION?

Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie s Božím dielom v Izraeli a okolí a tiež medzi kresťanmi navzájom, pretože téma Izrael má schopnosť spojovať. Konferencia je otvorená kresťanom všetkých denominácií. 

V posledných rokoch sme vo svete svedkami pozoruhodného duchovného pohybu. Počet kresťanov v krajinách tzv. tretieho sveta rastie závratným tempom, najrýchlejšie v Iráne. Súčasne dochádza ku krutému prenasledovaniu kresťanov, ktorí v niektorých oblastiach rozpadajúcich sa štátov Blízkeho východu, dosahujú rozmerov genocídy. Uprostred tohto chaosu sa stále jasnejšie rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nielen stabilnou demokraciou s vládou práva a prosperujúcou ekonomikou. Je to tiež krajina, ktorá dokázala vstrebať milióny imigrantov z celého sveta, ubrániť sa všetkým vojenským a teroristickým útokom, a pritom ešte premeniť púšť v rozkvitnutú záhradu. Izraelské vynálezy sú požehnaním pre celý svet. A je to jediná krajina na Blízkom východe, kde kresťanov neubúda.

HLAVNÉ TÉMY


Toho dňa bude hradská z Egypta do Assýrie, a Assýrovia prijdú do Egypta a Egypťania do Assýrie a Egypťania i s Assýrmi budú slúžiť Hospodinovi. 2Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Assýrii, požehnaním prostred zeme. (Iz 19:23-24)

Vývoj na Blízkom východe naberá na obrátkach. Od vypuknutia chaozu tzv. arabského jara sa mnohé štáty hrútia a tisícročné kresťanské komunity sú existenčne ohrozené. Čo je menej známe, je prebudenie medzi Arabmi. Mnohí majú sny a videnia a prichádzajú ku Kristovi. Ako v Egypte, tak aj na území starovekej Asýrie pracujú ľudia inšpirovaní Izaiášovou viziou. Budete počuť neuveriteľné svedectvá o tom, ako dnes Boh v týchto krajinách koná. 

Čo má tedy viacej Žid? Alebo jaký je užitok z obriezky? Žid má o mnoho viac, a mnohý je užitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že sú im sverené výroky Božie (Rím 3:1-2)

Čo teda? Či máme nejakú prednosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom.. (Rím 3:9)

Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. (Gal 3:28)

To je ten kameň, opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla. 1A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4:11-12)

Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov, a tak bude celý Izrael spasený, jako je napísané: Prijde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba.(Rím 11:25-26)

Našim cieľom je ukázať, ako idú všetky tieto biblické výroky dokopy. Kľúčom k pochopenie Božieho konania je jeho vernosť. Vysvetlíme Boží plán s Izraelom a prečo by táto téma dnes mala kresťanov zaujímať.
Na konferencii budete mať príležitosť poznať židovských a arabských veriacich, ktorí spolu slúžia v jednote Ducha, dosvedčujúci slova apoštola Pavla, že Ježiš svojim dielom zmierenia„z tých dvoch, z žida aj pohana, stvoril jedného nového človeka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) Dielo zmierenia, ktoré Pán medzi nimi koná, je svedectvom o Božej milosti a veľkou nádejou pre celý Blízky východ. 

Prvú cirkev tvorili Židia, ale čoskoro v nej začali prevládať veriaci z pohanských národov. Veľká pravda o spojení obidvoch v jedno bola po väčšinu histórie cirkvi skôr v pozadí. V posledných desaťročiach sme svedkami vzniku mesiánskýyh společenstiev, ktorá sa hlásia k evanjeliu a súčasne si uchovávajú židovský charakter.
Preto prídu dni,“ znie výrok Hospodina, „keď už nebudete hovoriť: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z Egypta,‘ ale len: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal, a ja ich privediem späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.‘“ (Jer 16:14-15)

Neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu. Severu poviem: ‚Vydaj!‘ A juhu: ‚Nedrž!‘ Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme; ( Iz 43:5-6)
Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. (Amos 9:14)

 Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy spoznajú, že ja som Hospodin,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som Svätý. (Ezech 36:22-24)

Obnova Izraela je historicky bezprecedentná udalosť a v mnohých aspektoch doslova zodpovedá proroctvám Starého zákona. Štát Izrael nie je duchovne vykúpený, ale rozumieme tomu, že toto dielo obnovy je Božia iniciatíva a že ju Bůh dokončí tak, ako pred storočiami oznámil prorokom.

Budete počuť a uvidíte mnoho príkladov toho, ako sa proroctvá Biblie napĺňajú pred našimi očami. 

Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými, boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. (Ef 2:11-13)

Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj! Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.  (Iz 62:6-7)

Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. (Gn 12:3)


Sme presvedčení, že obnova Izraela si od nás vyžaduje odpoveď. Boh nechce, aby sme sa len prizerali, ale očakáva, že sa budeme tohto diela aktívne účastniť. Modlitbou, účasťou v projektoch aj aktívnym postojom podpory židovského národa alebo vystupovaním proti antisemitizmu. 

Na konferencii sa dozviete o možnostiach, ako sa môžete prakticky zapojiť. 

Tohtoročná konferencia je zamýšľaná ako prvý ročník. Chceme založiť tradíciu a povývame vás, abyste boli pritom.