Koronavírus – perspektíva z Jeruzalema

Špeciálny list od predsedu ICEJ – Dr. Jurgena Bühlera

Na začiatku mesiaca som sa vracal z Nemecka do Izraela. Televízne aj internetové denníky obidvoch krajín boli plné článkov o koronavíruse a jeho dopade na spoločnosť, zdravotníctvo, globálnu ekonomiku a medzinárodné cestovanie. Deň potom, ako som pricestoval domov, izraelská vláda vydala nariadenie, že každý, kto prichádza do Izraela z určitých európskych krajín (Nemecko zahŕňajúc), musí stráviť 14 dní v domácej karanténe. A tak som mal posledné dni možnosť stráviť v modlitbe a rozmýšľaní o tejto globálnej hrozbe. Čo môže znamenať pre cirkev a pre Izrael, keďže celosvetový dopad hrozby korony dosahuje denne nové maximá. Toto píšem práve v polovici mojej domácej dvojtýždňovej karantény. 

Tento „miniatúrny“ vírus, menší než jeden mikrometer, položil na kolená svetovú ekonomiku, spôsobil prepad burzy a pokles medzinárodného cestovania. Zdá sa, akoby sa všetko zastavilo a mnoho ľudí a národov má strach z možného vypuknutia pandémie. Základná prevencia ,vírusu je časté úmývanie rúk. Dôkazom toho, ako vážne to niektorí berú, sú aj prípady krádeží dezinfekčných prípravkov priamo z nemocničných zariadení. 

Výzva k čistote

Mnohé západné kultúry si umývanie rúk osvojili približne iba pred 150 rokmi a tento návyk teda ani zďaleka nie je súčasťou našej kultúry tak dlho, ako by sme si mohli myslieť. Dôvod je ten, že o baktériách a vírusoch a ich schopnosti šíriť sa ľudia v minulosti skoro nič nevedeli. Až maďarský doktor Ignaz Semmelweiß (1818 – 1865) pri práci v budapešťskej pôrodnici zistil, že keď si doktori začali umývať ruky v chlórovom roztoku, úmrtnosť rodičiek, spôsobená infekciami, rapídne klesla. Vstúpil do dejín ako záchranca matiek. 

Najstaršiu zaznamenanú tradíciu fyzickej čistoty, zakorenenú hlboko v kultúre, majú Židia, čo dokazuje aj fakt, že v stredoveku boli oveľa menej zasiahnutí morovou nákazou ako ostatné obyvateľstvo. Narozdiel od širšej európskej kultúry totiž dodržiavali biblickú prax striktného umývania rúk pred jedlom. Toto však ich pohanskí susedia nechápali a namiesto toho, aby sa od nich poučili, boli Židia obvinení, že to oni majú na svedomí celú morovú epidémiu. Toto vyvolalo násilné vlny antisemitizmu, ktoré si vyžiadali tisícky nevinných obetí. 

Avšak táto tradícia čistoty siaha až na samý počiatok dejín židovského národa, kedy Izraeliti dostali Mojžišov Zákon. V ňom Boh nariadil kňazom, aby sa úplne ponorili do vody pri zasväcovaní do kňazstva (Exodus 29:4) a pri vchádzaní do stánku, kde slúžili, si mali umyť svoje ruky aj svoje nohy v brondzovom umývadle. (Exodus 30:17-21)

Boží ľud rozumel, že toto sa netýka len rituálnej fyzickej čistoty, ale poukazuje to na ďalekosiahlejšiu potrebu čistoty našich sŕdc. V Žalme 24:3,4 kráľ Dávid hovorí: „Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne.”

Cez proroka Izaiáša Boh taktiež varoval, že viac nemôže vystáť bohoslužbu, obete a chválospevy svojho ľudu, pretože ,,vaše ruky sú plné krvi.“ Z tohto odseku je jasné, že prorok nehovoril o fyzickej krvi, ale o hriechoch svojho ľudu. 

Prorok Joel nariadil „trúbte na trúbu na Sione“, aby zvolal Boží ľud k pokániu a aby hľadal Hospodina, pretože ,, Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie..“ 

Koronavírus by sme mohli chápať ako nebeskú hlásnu trúbu, ktorá nás volá, aby sme hľadali Hospodina a skúmali svoje srdcia. Nech nás motivuje rada Jakuba, brata Pána Ježiša: ,,Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.“ (Jakub 4:8)

Dokonca samotný Ježiš učí, že čistota srdca je dôležitejšia ako osobná hygiena a umývanie rúk, pretože sú to naše srdcia, ktoré nás poškvrňujú a podvádzajú. (Matúš 15:16-20)

To samozrejme neznamená, že máme ignorovať akékoľvek praktické rady alebo opatrenia, týkajúce sa prevencie tohto vírusu (napríklad také, aké v Izraeli momentálne dodržiava moja rodina). Znamená to však, že o čistotu našich sŕdc sa máme starať ešte dôraznejšie, pretože to ovplyvňuje náš duchovný život.

Čas globálneho trasenia 

Začiatkom februára sme mali v Jeruzaleme strategické zasadnutie, kde sa pri príležitosti 40. výročia našej služby stretli vedúci predstavitelia ICEJ. V jednej z modlitieb sa Dag Øyvind Juliussen, člen predstavenstva ICEJ a náš národný riaditeľ v Nórsku, s nami zdielal, že posledné mesiace k nemu Pán dôrazne hovoril skrze knihu proroka Haggea, kde sa v druhej kapitole píše: 

„Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. A zatrasiem všetkými národmi, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov.”

 (Haggeus 2:6,7)

Toto proroctvo je tiež citované v Liste Židom 12: 27-29. Nebeské a pozemské kniežatstvá a systémy budú otrasené. Len pár týždňov po tomto stretnutí v Jeruzaleme svet naozaj prežíva otrasy, ktoré viedli k mnohým nebývalým dôsledkom, ako napríklad to, že Izrael nepovolil žiadnym turistom vstup do krajiny.

Toto „trasenie“ bude mať veľký dopad. Sám Ježiš varuje, že „zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať.“ (Lukáš 21:26 )

Následky súčasných otrasov sú rôzne. Na celom svete hrozí neočakávaná hospodárska kríza. Podľa niektorých spravodajských stredísk je hospodárska škoda, spôsobená koronavírusom v dôsledku zrušených letov, nedoručeného tovaru apod., už rádovo v biliónoch dolárov. 

Toto nie je iba číslo, ale reálne to zasahuje do životov ľudí. Napríklad spoločnosť El Al Airlines dala väčšine svojich zamestnancov neplatenú dovolenku a veľká časť ich flotily je uzemnená. Podiel počítačového gigantu Apple v januári a februári prudko klesol, pretože časti ich smartfónov boli vyrobené v regióne Wuhan, odkiaľ platí zákaz dodávania tovaru. Britský týždenník Spectator to všetko vyhodnotil ako narušenie globalizácie – aspoň dočasne.

Kríza korony jednoznačne ukazuje, aký krehký je svetový obchodný systém. Je možné si tak lepšie predstaviť ten „veľký deň”, opísaný v Zjavení, kedy sa zrúti globálny systém, pretože „Padol, padol Babylon, to veľké mesto.“ (Zjavenie 14: 8)

Prorok Haggeus zároveň popisuje toto trasenie ako uvoľnenie novej miery slávy v Božom chráme. Inými slovami, keďže je svet v chaose, jeho kráľovstvo na zemi rastie. Jedným z pozitívnych dôsledkov prepuknutia koronavírusu, ktorý v súčasnosti zasahuje aj Irán, je skutočnosť, že asi 70 000 väzňov (medzi nimi aj mnoho prenasledovaných kresťanov) bolo údajne prepustených z väzenia. 

To isté trasenie môže uvoľniť hlad po Bohu a cirkev na to musí byť pripravená. To, čo ukazuje táto pasáž z knihy proroka Haggea, je formulované v dvanástej kapitole Listu Židom trochu inak. Tu sa píše, že otrasy, ktoré majú prísť, otrasú tým, čo je otrasiteľné, a tiež odhalia to, čo nemôže byť otrasené. (Židom 12: 27) Tu následne pasáž končí výzvou pre nás všetkých:

„Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Bôh aj je ohňom, spaľujúcim.“ (Židom 12:28,29)  

Len tieň 

Čítajúc Božie slovo a počúvajúc správy si nemôžem pomôcť, ale myslím si, že toto je len malá predzvesť toho, čo má prísť. Hebrejskí proroci a Nový zákon hovoria o dobe, keď Boh bude prísne súdiť svet za jeho nespravodlivosť a vzburu voči Nemu.

Keby niekto začiatkom januára 2020 googlil „corona“, výsledok vyhľadávania by viedol k mexickému pivu alebo k snímkam koróny Slnka, ktorá bola vidieť počas jeho zatmenia. K tomu dochádza, keď Mesiac úplne zakrýva Slnko a vytvára jasnú kruhovú žiaru – korónu („korunu“). Vidieť sa dá len najvzdialenejší okraj Slnka a nie Slnko samotné. V modlitbe mi prišla na myseľ myšlienka, že to je presne to, čo dnes vidíme. Pandémia koronavírusu nie je samotným rozsudkom, ale predzvesťou toho, čo príde v oveľa väčšej miere, ak svet nebude činiť pokánie. V tomto zmysle je koronavírus znamením vecí, ktoré majú prísť, keď určité rany zasiahnu Zem a napriek tomu ľudstvo nebude činiť pokánie (Zjavenie 9:18-21). Je to však aj pripomenutie toho, že stále žijeme v čase milosti, keď „bude spasený ten, kto volá na meno Pána“ (Joel 2:32; Skutky 2:21). Je úlohou cirkvi pochopiť časy a odbobia, v ktorých žijeme a konať podľa toho.

Preto mi dovoľte ponúknuť nasledujúce rady. Tieto návrhy by v žiadnom prípade nemali nahrádzať opatrenia, ktoré od vás môže vyžadovať váš národný zdravotnícky systém. Mali by sme však využiť príležitosť:

A. Priblížiť sa k Bohu, skúmať svoje skutky a pritom si umývať ruky. Preskúmajme naše srdcia a obnovme náš vzťah s Bohom, ktorý je skutočne „oheň spaľujúci“ (Židom 12:29; Jakub 4:8). Apoštol Peter, hovoriac o týchto posledných dňoch, nás upozorňuje: 

„Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú!“ (2 Petra 3:11,12)

B. V tomto čase trasenia nezabúdajme, že Boh sa nemení. Naše životy sú v Jeho rukách. Hovorí nám: „nebojte sa, pretože ja som s vami.“ Práve v týchto temných a náročných časoch môže naše svetlo žiariť ešte jasnejšie. Môžme si byť istí, že ľudia nás budú sledovať. 

C. Uznajme, že žijeme v časoch, keď by sme mali očakávať viac týchto otrasov. A tak si vytvorme stabilný základ. Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu pripomína: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lukáš 21:28). Naozaj, Ježiš príde skoro!

D. Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov, aby v týchto náročných časoch považovali modlitbu za nevyhnutnosť. „Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ (Lukáš 21:36) Prijmite teda dnes záväzok tráviť viac času modlitbou a hľadaním Boha.

E. Apoštol Peter nám pripomína, že Božie prorocké slovo má slúžiť ako svetlo v časoch tmy. „Aj máme pevnejšie slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach“ (2 Peter 1:19). Božie slovo bude slúžiť ako maják a kompas pre naše životy v týchto neistých časoch. Uistite sa teda, že máte každodennú potravu Jeho živého slova. 

Koniec koncov, je to vynikajúca príležitosť stáť pri Božích zámeroch s Izraelom. Tento národ bol kvôli koronavírusu vystavený prísnym obmedzeniam, ktorých primárnym cieľom bolo zachrániť ľudské životy. Karanténne opatrenia a obmedzenia, zavedené počas tejto zdravotnej krízy, budú výrazne ovplyvňovať najmä staršie osoby (vrátane mnohých osôb, ktoré prežili holokaust). Izrael stále dovoľuje príchod nových židovských prisťahovalcov, ale tiež musia povinne podstúpiť dva týždne karantény. Náš tím, ICEJ AID, už dostal od miestnych charitatívnych organizácií žiadosti o pomoc pri rôznych projektoch na podporu tých, ktorých sa táto náročná situácia týka najviac. Pomôžte nám splniť túto naliehavú potrebu!

Dr. Jürgen Bühler 

12.3.2020  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *