Modlitby za Izrael

Pozdvihujte národ pred Pánom 

ICEJ sa doslova a dopísmena narodila v modlitbách koncom sedemdesiatich rokov medzi skupinou kresťanov zo šiestich krajín, ktorí sa spolu pravidelne modlili za Izrael. Boli si vedomí dôležitosti modlitby a príhovorov a vytrvalo organizovali modlitby za Izrael po celom svete. 

Žiadame Vás, aby ste aj vy urobili záväzok modliť sa za pokoj Jeruzalema. 

Hlavné modlitebné témy: 

  • Pokoj Jeruzalema (Žalm 122:6)
  • Duchovná obnova Izraela (Rimanom 11:25-27)
  • Alija – Prisťahovalectvo do Izraela (Izaiáš 43:5-6)
  • Božia ochrana pred nepriateľom (Žalm 18) 
  • Práca proizraelských organizácií (Izaiáš 40:1-2) 
Modlitba je esenciálna pre úspech našej služby, lebo stojíme v duchovnom boji. Viac ako modliť sa môžeme urobiť až potom, ako sme sa modlili.

Pozvánky vždy posielame emailom (tu sa môžete zaregistrovať na odber našich správ). Zapojiť sa môžete aj prostredníctvom modlitebnej iniciatívy Izaiáš 62, kde každý mesiac aktualizujeme modlitebné témy za Izrael. http://www.icej.sk/modlitebna-iniciativa-izaias-62/

Prečo sa modliť za Izrael? Nechajte sa inšpirovať samotným Písmom:

Žalm 122:6  Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!
7  Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch!
8  Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: Nech vládne pokoj v tebe!
9  Pre dom Hospodina, našeho Boha, budem hľadať tvojho dobrého.

Izaiáš 62:6  Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!
7  Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!

Izaiáš 40:1  Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Bôh.
2  Hovorte k srdcu Jeruzalemu a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy.

1. Mojžišova 12:1  A Hospodin riekol Abramovi: Vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem.
2  A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním.
3  A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme.

Izaiáš 60:1  Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!
2  Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.
3  A národy pojdú za tvojím svetlom a kráľovia za bleskom, ktorý sa bude skvieť nad tebou.

Žalm 102:13  Ale ty, Hospodine, trváš na veky a tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie.
14  Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas.
15  Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom.
16  A pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci kráľovia zeme tvojej slávy.
17  Lebo Hospodin vystaví Sion; ukáže sa vo svojej sláve.
18  Pohliadne na modlitbu obnaženého a neopovrhne ich modlitbou.

List Efezským 2:12  že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete.
13  Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.
14  Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr
15  zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj
16  a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo
17  a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym,
18  lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.

Žalm 137:6  Nech sa prilepí môj jazyk na moje ďasno, ak by som sa nerozpomínal na teba, ak nebude Jeruzalem vrcholom mojej radosti.

Celé kapitoly Rimanom 9-11