Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62

„Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj! Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.“ Aktuálne témy a výzvy Izraela, ako aj inšpirácie k modlitbám za národy. 

Iz 62, 6-7

Kresťanské spoločenstvá, skupiny aj jednotlivci po celom svete sa každý mesiac pripájajú k modlitbám za Izrael, a to na základe príkazu, ktorý nachádzame v 62. kap. Izaiáša.

Pozývame vás, aby ste sa pripojili k tejto globálnej modlitebnej iniciatíve. Pokiaľ môžete, pripojte sa k nám prosím v modlitbách každú prvú stredu v mesiaci, kedy znejú celým svetom naše príhovorné modlitby, či už jednotlivo alebo v skupinách.

Ak si prajete posielať aktuálne mesačné modlitebný list, prihláste sa k odberu tu:prihlasenie sa k odberu

Nižšie nájdete modlitebný list na mesiac apríl 2020 od vice prezidenta ICEJ pre medzinárodné záležitosti, Mojmíra Kallusa.

pastedGraphic.png

Drahí spolumodlitebníci,

v priebehu niekoľkých krátkych týždňov sa svet, ako ho poznáme, zmenil. Kvôli novému typu koronavírusu sa celé krajiny ocitli v izolácii, medzinárodné lety boli zrušené a rúca sa svetová ekonomika. Táto epidémia je určite znamením posledných časov. 

Posledné dni sa vyznačujú aj tým, že Boh robí rozdiel: „Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte.“(Zj 22, 11) Je to doba, kedy sa temnota ešte rozšíri a svetlo bude žiariť jasnejšie. 

Preto se utiekajme k Bohu a prosme Ho, aby nám ukázal, za čo máme činiť pokánie. On je dobrý Vinár: každú letorasť, ktorá nenesie ovocie zahodí a každú ktorá nesie ovocie čistí, aby niesla hojnejšie ovocie. (J 15. 1-2) Nastal čas orezávania, ktoré umožní, aby naše svetlo žiarilo ešte jasnejšie.

Kresťania sú naozaj povolaní „povstať a svietiť“! Prvý verš šesťdesiatej kapitoly Izaiáša je však určený predovšetkým Izraelu. Zrejme najvätším znamením konca dní je obnovenie Izraela, kedy Pán bude znovu rozlišovať medzi Izraelom a národami. Tento kontrast medzi svetlom a temnotou nájdeme už v knihe Exodus: „A Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri svoju ruku k nebesiam, a bude taká tma na Egyptskej zemi, že ju budú môcť nahmatať.Vtedy vystrel Mojžiš svoju ruku k nebesiam, a povstala hustá tma po celej zemi Egyptskej, ktorá trvala tri dni.Nevideli jeden druhého, ani nepovstal nikto zo svojho miesta ani sa nepohol za tri dni, ale všetci synovia Izraelovi mali svetlo vo svojich bydliskách.“ (Ex 10. 21-23)

Spôsob, akým Pán rozlišuje medzi Izraelom a Egyptom v tomto príbehu, znázorňuje význam svetla a temnoty. Už vo štvrtom verši prvej kapitoly knihy Genesis Boh oddelil svetlo od temnoty 

– pretože svetlo bolo dobré. Boh teraz rozlišuje opäť:

Ukazuje svoju priazeň Izraelu a vyhlasuje súd nad národami nie preto, že Izrael činil pokánie a je hoden Božej priazne – to by nebolo v súlade s Božou milosťou. Pán tak koná pre svoje meno. (Ez 36, 22) Izaiáš popisuje, akým spôsobom do Izraela príjde spása: „Keď tedy videl, že niet človeka, a predesil sa, že nie je nikoho, kto by sa prihovoril a zastal, preto mu pomohlo jeho rameno, a jeho spravedlivosť, tá ho podoprela.“ (Iz 59, 16)

Sám Boh prináša Izraelu spásu. Izaiáš tu používa veľmi zvláštne slovo – je to Božie rameno, ktoré prináša svetlo spasenia do temnoty. Čo je toto rameno? V hebrejčine je tu použité slovo „zroa“, ktorého význam nám je viac zrejmý na iných miestach v Biblii:

Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?(Iz 53, 1)

„Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou“ (Ž 98, 1-3) „Zroa“ je trpiaci Boží služobník a Vykupiteľ, ktorý príjde na Sion (Iz 59, 20) a prinesie spásu celému Izraelu. (Rím. 11. 26)

Vedeli ste, že každá židovská rodina veľmi dobre pozná význam slova „zroa“? Po celé storočia je pri každom pesachovom jedle na sederovom tanieri znázornená symbolika holennej kosti. Predstavuje Baránka, ktorého krv zachránila Izraelcov pred smrťou v Egypte. Ten istý Baránok Boží, „zroa“, čoskoro príde s vykúpením na Sion.

V nasledujúcich týždňoch budú Židia sláviť sviatok Pascha a pozerať sa na „zroa“ na každom sederovom stole. Modlime sa, aby behom tohtoročnej Paschy, bolo mnohým zjavené Božie mocné rameno.

Šalom z Jeruzalema!

pastedGraphic.png

Mojmír Kallus

viceprezident pre medzinárodné záležitosti ICEJ 

Ak si prajete posielať aktuálne mesačné modlitebný list, prihláste sa k odberu tu: prihlasenie sa k odberu

Ďakujeme Vám, že sa k nám tento mesiac pridávate v modlitbách!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *