ICEJ AID

ICEJ AID

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem bolo založené v roku 1980, aby uskutočňovalo poverenie, ktoré nachádzame u proroka Izaiáša 40:1, totiž potešovať ľud Izraela. ICEJ Aid zareagovalo na túto biblickú výzvu naplňovaním sociálnych potrieb v izraelskej spoločnosti a to cez rozsiahlu sieť kontaktov a priateľských vzťahov.

Pozývame vás, aby ste sa pripojili a spolu s nami prejavili svoju solidaritu štátu Izrael svojou finančnou podporou.

ICEJ Aid podporuje lokálne asistenčné programy, ktoré sa dotýkajú širokého spektra sociálnych potrieb. Medzi cielové skupiny patria zdravotne postihnutí, deti v núdzi, riziková mládež, noví imigranti aj dôchodci.

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

variabilný symbol: 104

Hlavné oblasti podpory: Z vybraných prostriedkov sú financované projekty daného typu, a to v poradí podľa toho, čo je práve najpotrebnejšie. Naša pomoc tak môže byť flexibilnejšia. Nasleduje popis troch hlavných oblastí podpory.

Dávame nádej do budúcnosti (Jer 29:11)

Tieto projekty pomáhajú dosiahnuť vzdelanie ohrozeným skupinám detí a mladým ľuďom, ktorí majú obtiažny štart do života. Pomáhame zabezpečiť vybavenie škôl, platíme školské a mimoškolské kurzy, asistentov a vzdelávacie programy najmä pre etiópske, arabské a drúzske deti.

Žehnáme pamätníkom holokaustu

Podporujeme domov s asistenčnou službou pre preživších holokaust v Haife. Jeho služby dnes využíva viac než 200 preživších. Náš tím sa stará nie len o ich fyzické potreby, ale vytvára pre týchto ľudí prostredie plné lásky a bezpečia.

Izrael v kríze

Sme pripravení rýchlo zasiahnuť, kedykoľvek nastane potreba, či už v súvislosti s rozsiahlym požiarom alebo teroristickými útokmi. Dodávame protiraketové kryty, nepriestrelné vesty, a v prípade krízy sme rýchlo na mieste s praktickou pomocou.

Okrem pomoci židovskému ľudu sú naše zdroje smerované aj na pomoc menšinám (arabskej, drúzskej a beduínskej) a to vo výške 20%, čo odpovedá ich zastúpení v izraelskej spoločnosti.

ICEJ.TV – ICEJ Aid

ICEJ Aid je vedená tímom kresťanských hebrejsky hovoriacich dobrovolníkov, ktorí sú profesne kvalifikovaní vykonávať prácu v sociálnych službách. Naši zamestnanci sa modlia, aby dokázali správne vyhodnotiť potreby daného projektu a nadväzujú osobné kontakty v rámci komunity, organizácie či s jednotlivcami, ktorým je pomoc poskytovaná. Táto prax im pomáha mať stály kontakt s obecnými predstaviteľmi, vedúcimi komunít a charitatívnymi organizáciami po celom Izraeli.

Či ste jednotlivcom, či predstaviteľom väčšej organizácie či služby, naše bohaté skúsenosti a sieť priateľských vzťahov zaistia, že bude váš dar efektívne využitý. Súčasná obrovská potreba naplnenia sociálnych potrieb nám dáva jedinečnú príležitosť potešiť a požehnať tento ľud skutkom zmierenia a lásky v mene kresťanov z celého sveta.