ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami, o Izraeli a sICEJ Connection je kresťanská konferencia o Izraeli a súčasnom Božom pôsobení na Blízkom východe pre veriacich všetkých denominácií z Českej republiky, Slovenska a Poľska.

TERMÍN: 15. – 17. 2. 2024

Kresťanské centrum Český Těšín

ONLINE REGISTRÁCIE BOLI UKONČENÉ

Ďalej je možné registrovať sa priamo na mieste s poplatkom 800 Kč (32 Eur).

Náš cieľ:

  • spojiť Boží ľud v strednej Európe a na Blízkom východe
  • spojiť veriacich všetkých denominácií s Izraelom
  • poukázať na dielo zmierenia, ktoré spája židov a kresťanov, a najmä židov a Arabov
  • objasniť súvislosti medzi biblickými proroctvami a dnešnou realitou Izraela
  • povzbudiť kresťanov, aby sa zapojili do Božieho diela obnovy Izraela

PROGRAM

Hlavní rečníci:

Benjamin Berger

Šilo Ben Hod

Nizar Francis, arabský hosť

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedúci českej pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalem

Henryk Wieja, lekár a vedúci kresťanskej nadácie Život a misia, Ustroň, Poľsko

Registrácia vám zaručí účasť na celom programe: štvrtok večer, piatok celý deň a sobotu do 14:00. Ubytovanie ani stravu nezaišťujeme. Na mieste bude možnosť občerstvenia formou teplého a studeného bufetu. Registračný poplatok slúži na pokrytie priamych nákladov.

Benjamin Berger
Shilo ben hod a Solu Israel

PROGRAM čoskoro!

PROFIL HOSTÍ

Benjamin Berger

Benjamin Berger pochází z ortodoxní židovské rodiny z New Yorku, jeho rodičům se podařilo uprchnout z Evropy před nacisty. Vystudoval architekturu a k víře v Ješuu jako Mesiáše Izraele ho přivedl osobní duchovní zážitek, bez jakéhokoli vlivu křesťanů. Od roku 1970 žije v Izraeli a patří k nestorům izraelského mesiánského hnutí. Spolu se svým bratrem Reuvenem vedou sbor Beránka na hoře Sion v jeruzalémském starém městě. Je součástí ekumenické iniciativy Toward Jerusalem Council II (Směřování k druhému jeruzalémskému koncilu). 

Šílo ben Hod 

Šiloh ben Hod sa narodil v Jeruzaleme v rodine židovských veriacich v Ježiša ako Mesiáša. Hudbe sa venuje od útleho veku, hrá na klávesoch a gitare a od svojich 15 rokov skladá piesne a vedie bohoslužby chvál.
Šiloh sa podieľa na vedení chvál v Sukat Halel, najstaršej z mnohých jeruzalemských modlitební, je súčasťou celosvetového hnutia Dom modlitby a jeho srdcovou záležitosťou je pestovanie uctievania a vedenie veriacich k nadviazaniu dôverného vzťahu s Bohom. Jeho víziou je pomáhať mladým hudobníkom v Izraeli a v zahraničí vstúpiť do chvál a uctievania.
Shiloh vyrastal v izraelskej kultúre, tri roky slúžil v armáde a je ženatý so Sarah. Dnes cestujú po svete, slúžia chválami a uctievaním a učia o Izraeli. Pravidelne sa zúčastňujú na kresťanských podujatiach a konferenciách v Izraeli a v zahraničí. Je súčasťou Fellowship of Artists, izraelského spoločenstva hudobníkov, ktorého víziou je produkovať pôvodnú izraelskú bohoslužobnú hudbu.

Nizar Francis

Nizar Frances je Arab s izraelským občianstvom. Stal sa slávnym spevákom známym v arabskom svete, ale napriek všetkým úspechom a príležitostiam, ktoré mu život ponúkol, cítil vnútornú prázdnotu. To sa zmenilo v roku 2005, keď prijal Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a stal sa kresťanom. Od roku 2014 sa aktívne venuje kresťanskej službe prostredníctvom chvál a uctievania. Nizar študoval teológiu na Izraelskej biblickej škole a v súčasnosti okrem spevu pôsobí ako producent v organizácii One for Israel.

Jeho životnou víziou je budovať mosty lásky medzi Židmi a Arabmi a prispievať k zmiereniu, ktoré je možné len prostredníctvom Ježiša, Kniežaťa pokoja.

Mojmír Kallus

Viceprezident ICEJ pre medzinárodné záležitosti, Dr. Mojmír Kallus Mojmír Kallus pôsobil ako pastor v evanjelikálnom spoločenstve v Prahe, v tom čase tlmočil evanjelistov ako Billy Graham a Reinhard Bonnke. Neskôr začal pracovať ako profesionálny prekladateľ a tlmočník a pôsobil aj ako osobný tlmočník členov českej vlády vrátane niekoľkých premiérov.

V roku 1995 založil českú pobočku Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme (ICEJ), prvú v bývalom komunistickom bloku. Pôsobil v medzinárodnej rade ICEJ a v júni 2017 nastúpil na pozíciu viceprezidenta pre medzinárodné záležitosti v Jeruzalemskom ústredí ICEJ. Mojmir je ženatý s Luciou a majú jednu dcéru Matyldu.

Henryk Wieja

Henryk Wieja je zakladateľom a predsedom predstavenstva organizácie Life and Mission Ministries a vedúcim kresťanského spoločenstva Life and Mission. Henryk je povolaním lekár a zakladateľ Centra preventívnej medicíny a komplexnej starostlivosti v poľskom Ustroni. Prednáša na školeniach a seminároch o duchovnom raste, zdraví, manželskom a rodinnom poradenstve a účinnej pomoci v kríze. Je autorom viacerých kníh.

PREČO CONNECTION?

Prvý ročník konferencie ICEJ Connection sa konal v Českom Těšíne v októbri 2021. Vo februári 2023 sa za veľkého záujmu uskutočnil druhý ročník a na tieto úspešné podujatia nadväzujeme prípravou tretieho ročníka. Opäť prinesieme svedectvá o dynamickom Božom pôsobení v Izraeli od priamych účastníkov, Židov aj Arabov. Naším želaním je, aby sa české, slovenské a poľské zbory z prvej ruky dozvedeli o veľkých veciach, ktoré Boh koná vo svete, a najmä v Izraeli, a aby sa do tohto diela tiež aktívne zapojili.

Sme presvedčení, že obnovenie Izraela si od nás vyžaduje odpoveď. Boh od nás nechce, aby sme boli len pozorovateľmi, ale očakáva, že sa na tomto diele budeme aktívne podieľať. Prostredníctvom modlitby, účasti na projektoch a aktívneho postoja na podporu židovského národa a proti antisemitizmu. Na konferencii sa dozviete, ako sa môžete prakticky zapojiť.

HLAVNÉ TÉMY

Prečo práve Izrael?

Čo má Žid navyše? A aký je prínos obriezky? Veľký v každom ohľade! (Rimanom 3,1-2)
Čo potom? Máme my Židia nejakú výhodu? Vôbec nie! (Rimanom 3,9)
Už nie je rozdiel medzi Židom a Grékom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi (Gal 3,28).
Ježiš je kameň, ktorý ste vy stavitelia zavrhli, ale on sa stal základným kameňom. V nikom inom nie je spása; pod nebom nie je iné meno, ktoré by bolo zjavené ľuďom a v ktorom by sme mohli byť spasení. (Skutky 4,11-12)
Aby ste sa nespoliehali na vlastnú múdrosť, chcem, aby ste poznali toto tajomstvo, bratia: Časť Izraela prepadla tvrdosti, ale len dovtedy, kým nevstúpi plný počet pohanov. Vtedy bude celý Izrael spasený, ako je napísané: On vyjde zo Siona a odvráti bezbožnosť od Jakuba (Rim 11, 25-26).
Naším cieľom je ukázať, ako všetky tieto biblické výroky spolu súvisia. Kľúčom k pochopeniu Božieho konania je Jeho vernosť. Vysvetlíme Boží plán s Izraelom a prečo by táto téma mala zaujímať aj dnešných kresťanov.

Jeden nový človek spomedzi Židov a pohanov

V ňom je náš pokoj; on zjednotil dvoch, keď zbúral múr, ktorý rozdeľuje a spôsobuje svár. Svojou obetou odstránil zákon nariadení a predpisov, aby z oboch, Žida a pohana, urobil jedného nového človeka, a tak nastolil pokoj. (Ef 2, 14-15)
A tak v ňom môžeme stáť pred Otcom v jednote Ducha my, Židia aj pohania. (Ef 2, 18)
Prvotnú cirkev tvorili Židia, ale čoskoro v nej začali prevládať veriaci z pohanských národov. Veľká pravda o zjednotení oboch v jedno bola väčšinu dejín cirkvi skôr v úzadí. V posledných desaťročiach sme svedkami vzniku mesiášskych komunít, ktoré plne prijímajú evanjelium a zároveň si zachovávajú židovský charakter.
Na konferencii budete mať príležitosť spoznať židovských a arabských veriacich, ktorí slúžia spoločne v jednote Ducha. Dielo zmierenia, ktoré Pán koná medzi nimi, je svedectvom Božej milosti a veľkou nádejou pre celý Blízky východ.

Egypt, môj ľud

V ten deň povedie cesta z Egypta do Asýrie, takže Asýrčania pôjdu do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania sa budú klaňať Pánovi spolu s Asýrčanmi. V ten deň bude Izrael tvoriť trojicu s Egyptom a Asýriou; bude požehnaním uprostred krajiny (Iz 19,23-24).
Vývoj na Blízkom východe naberá na obrátkach. Od vypuknutia chaosu takzvanej arabskej jari sa mnohé štáty rozpadajú a kresťanské komunity sú existenčne ohrozené. Menej známe je prebudenie medzi Arabmi. Mnohí majú sny a videnia a prichádzajú ku Kristovi. V Egypte aj na území starovekej Asýrie pracujú tímy inšpirované Izaiášovou víziou. Vypočujete si neuveriteľné svedectvá o tom, ako Boh v týchto krajinách dnes pôsobí.

Zmením osud Izraela, svojho ľudu

Hľa, prichádzajú dni, hovorí Hospodin, keď sa už nebude hovoriť: ‚Ako žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny‘, ale: ‚Ako žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, kam ich rozptýlil,‘ privediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.“ (Jer 16,14-15)
Nebojte sa, budem s vami. Privediem vašich potomkov z východu, zhromaždím vás zo západu. Poviem severu: „Prepusť!“ a juhu: „Nezdržuj! Priveďte mojich synov zďaleka a moje dcéry z končín zeme ( Iz 43,5-6).
Zmením osud Izraela, môjho ľudu; obnovia zničené mestá a osadia ich, vysadia vinice a budú z nich piť víno, vysadia záhrady a budú z nich jesť ovocie (Amos 9,14).
Nerobím to pre vás, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kamkoľvek ste prišli. Znovu posvätím svoje veľké meno, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, meno, ktoré ste poškvrnili uprostred nich. A národy spoznajú, že ja som Pán… Vezmem vás z národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a privediem vás do vašej zeme (Ez 36,22-24).
Obnovenie Izraela je historicky bezprecedentná udalosť a v mnohých aspektoch doslova zodpovedá proroctvám Starého zákona. Izraelský štát nie je duchovne vykúpený, ale chápeme, že toto dielo obnovy je Božou iniciatívou a že Boh ho dovedie do konca, ako to pred stáročiami oznámil prorokom. Budete počuť a vidieť mnoho príkladov toho, ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami.