ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami, o Izraeli a súčasnom Božom pôsobení na Blízkom východe pre veriacich všetkých denominácií z Českej republiky, Slovenska a Poľska.

TERMÍN: 16. – 18. 2. 2023

Kresťanské centrum Český Těšín

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Náš cieľ:

  • spojiť Boží ľud v strednej Európe a na Blízkom východe
  • spojiť veriacich všetkých denominácií s Izraelom
  • poukázať na dielo zmierenia, ktoré spája židov a kresťanov, a najmä židov a Arabov
  • objasniť súvislosti medzi biblickými proroctvami a dnešnou realitou Izraela
  • povzbudiť kresťanov, aby sa zapojili do Božieho diela obnovy Izraela

Hlavní rečníci:

Peter Tsukahira, Kehilat Ha Carmel, Izrael

Šilo Ben Hod, vedúci chvál a mládežnícky kazateľ, Jeruzalem, Izrael (Šilo ben Hod bude počas konferencie viesť chvály spolu s ďalšími židovskými a arabskými členmi svojej skupiny Solu Israel.)

Brat Hasan z nemenovanej arabskej krajiny. Z dôvodu jeho bezpečnosti neuvádzame jeho pravé meno a nebudeme uverejňovať video záznam z konferencie.

Henryk Wieja, lekár a vedúci kresťanskej nadácie Život a misia, Ustroň, Poľsko

Pasho Zsolnai, AC Bratislava, SR

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedúci českej pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalem.

Registračný poplatok je 20 Eur pre osobu staršiu viac ako 15 rokov. Registrácia bude uzatvorená dňom 12. 2. 2023.

Vaša prihláška sa stává záväznou po obdržaní platby.

Registrácia vám zaručí účasť na celom programe: štvrtok večer, piatok celý deň a sobotu do 14:00. Ubytovanie ani stravu nezaišťujeme. Registračný poplatok slúži na pokrytie priamych nákladov.

PROGRAM

ŠTVRTOK 16. 2. 2023 18:00–20:00 

Tento deň je vstup voľný

16:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

18:00 Úvodný večer, slovo: Peter Tsukahira 

PIATOK 17. 2. 2023, 9:00–21:00

9:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

Slovo: Mojmír Kallus

Moderované rozhovory s hosťami

Svedectvo Šílo ben Hoda a brata Hasana

Shabat – Šílo ben Hod

Slovo: Peter Tsukahira 

SOBOTA 18. 2. 2023, 9:00-14:00 

9:00 – 10:30 Registrácia účastníkov 

Informacie o práci ICEJ v Jeruzaleme, ICEJ ČR a ICEJ Slovensko 

Slovo: Mojmír Kallus

Program bude v češtine/slovenčine, a v angličtine s tlmočením do češtiny.

PROFIL HOSTÍ

Peter Tsukahira

Peter Tsukahira je spoluzakladateľom mesiánskej kongregácie na Karmeli v Izraeli (Kehilat HaCarmel). Pochádza zo Spojených štátov, kde vyštudoval biblickú školu Christ for the Nations v Texase a Tufts University v Massachusetts. V Izraeli žije už niekoľko desaťročí a od roku 2000 vedie Mount Carmel School of Ministry, biblickú školu, ktorej hlavným cieľom je budovanie pevných vzťahov medzi veriacimi v Izraeli a v iných krajinách. Peter je významným učiteľom a medzinárodným rečníkom a autorom mnohých kníh, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť Božie srdce pre Izrael a podstatu Božieho kráľovstva.

Henryk Wieja

Henryk Wieja je zakladateľom a predsedom predstavenstva organizácie Life and Mission Ministries a vedúcim kresťanského spoločenstva Life and Mission. Henryk je povolaním lekár a zakladateľ Centra preventívnej medicíny a komplexnej starostlivosti v poľskom Ustroni. Prednáša na školeniach a seminároch o duchovnom raste, zdraví, manželskom a rodinnom poradenstve a účinnej pomoci v kríze. Je autorom viacerých kníh.

Šílo ben Hod 

Šiloh ben Hod sa narodil v Jeruzaleme v rodine židovských veriacich v Ježiša ako Mesiáša. Hudbe sa venuje od útleho veku, hrá na klávesoch a gitare a od svojich 15 rokov skladá piesne a vedie bohoslužby chvál.
Šiloh sa podieľa na vedení chvál v Sukat Halel, najstaršej z mnohých jeruzalemských modlitební, je súčasťou celosvetového hnutia Dom modlitby a jeho srdcovou záležitosťou je pestovanie uctievania a vedenie veriacich k nadviazaniu dôverného vzťahu s Bohom. Jeho víziou je pomáhať mladým hudobníkom v Izraeli a v zahraničí vstúpiť do chvál a uctievania.
Shiloh vyrastal v izraelskej kultúre, tri roky slúžil v armáde a je ženatý so Sarah. Dnes cestujú po svete, slúžia chválami a uctievaním a učia o Izraeli. Pravidelne sa zúčastňujú na kresťanských podujatiach a konferenciách v Izraeli a v zahraničí. Je súčasťou Fellowship of Artists, izraelského spoločenstva hudobníkov, ktorého víziou je produkovať pôvodnú izraelskú bohoslužobnú hudbu.

Brat Hasan z nemenovanej arabskej krajiny. Z dôvodu jeho bezpečnosti neuvádzame jeho pravé meno a nebudeme uverejňovať video záznam z konferencie. Vyrastal ako muslim a bol premožený Božou milosťou, keď uveril v Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Táto skúsenosť ho viedla k radikálnemu prehodnoteniu svojho postoja voči Židom. Dnes miluje židovský národ, žehná mu a modlí sa za mier medzi jeho krajinou a Štátom Izrael. Má pomazanie ku chvále a rád spolu so židovskými veriacimi v Ježiša vedie chvály a modlitby v narastajúcom hnutí modlitebných domov.

SOLU Israel

Základy SOLU boli položené v službe Dom modlitby, kde sa tínedžeri túžiaci po Bohu začali každý týždeň stretávať na modlitbách a chválach. Z týchto stretnutí vyrástla nová služba vychádzajúca z Izraela a zasahujúca národy. Sool je hebrejské slovo, ktoré znamená „stavať“ a v Biblii sa používa vo význame „budovať cestu a pripravovať cestu Pánovi“.
V roku 2021 Šiloh ben Hod, jeho manželka Sára a ďalší členovia tímu otvorili novú modlitebňu na samom okraji Judskej púšte, ktorá výstižne ilustruje ich víziu. Shiloh poznamenáva: „Uvedomili sme si, že v dejinách vždy existoval hlas volajúci na púšti – či už to bolo v čase Eliáša, v službe Jána Krstiteľa alebo neskôr v službe prvotnej cirkvi. Teraz nás Pán volá, aby sme v našej generácii zaujali toto miesto a pripravili cestu pre jeho príchod tým, že budeme budovať cestu svojím životným štýlom chvály a uctievania.“

PREČO CONNECTION?

Prvý ročník konferencie ICEJ Connection sa konal v Českom Těšíne v októbri 2021. Teraz nadväzujeme na toto úspešné podujatie a opäť prinesieme svedectvo o dynamickom Božom pôsobení v Izraeli, na ktorom sa predstavia priami účastníci, Židia aj Arabi. Želáme si, aby sa české, slovenské a poľské zbory z prvej ruky dozvedeli o veľkých veciach, ktoré Boh robí vo svete, a najmä v Izraeli, a aby sa do toho aktívne zapojili.

Sme presvedčení, že obnovenie Izraela si od nás vyžaduje odpoveď. Boh od nás nechce, aby sme boli len pozorovateľmi, ale očakáva, že sa na tomto diele budeme aktívne podieľať. Prostredníctvom modlitby, účasti na projektoch a aktívneho postoja na podporu židovského národa a proti antisemitizmu. Na konferencii sa dozviete, ako sa môžete prakticky zapojiť.

HLAVNÉ TÉMY

Prečo práve Izrael?

Čo má Žid navyše? A aký je prínos obriezky? Veľký v každom ohľade! (Rimanom 3,1-2)
Čo potom? Máme my Židia nejakú výhodu? Vôbec nie! (Rimanom 3,9)
Už nie je rozdiel medzi Židom a Grékom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi (Gal 3,28).
Ježiš je kameň, ktorý ste vy stavitelia zavrhli, ale on sa stal základným kameňom. V nikom inom nie je spása; pod nebom nie je iné meno, ktoré by bolo zjavené ľuďom a v ktorom by sme mohli byť spasení. (Skutky 4,11-12)
Aby ste sa nespoliehali na vlastnú múdrosť, chcem, aby ste poznali toto tajomstvo, bratia: Časť Izraela prepadla tvrdosti, ale len dovtedy, kým nevstúpi plný počet pohanov. Vtedy bude celý Izrael spasený, ako je napísané: On vyjde zo Siona a odvráti bezbožnosť od Jakuba (Rim 11, 25-26).
Naším cieľom je ukázať, ako všetky tieto biblické výroky spolu súvisia. Kľúčom k pochopeniu Božieho konania je Jeho vernosť. Vysvetlíme Boží plán s Izraelom a prečo by táto téma mala zaujímať aj dnešných kresťanov.

Jeden nový človek spomedzi Židov a pohanov

V ňom je náš pokoj; on zjednotil dvoch, keď zbúral múr, ktorý rozdeľuje a spôsobuje svár. Svojou obetou odstránil zákon nariadení a predpisov, aby z oboch, Žida a pohana, urobil jedného nového človeka, a tak nastolil pokoj. (Ef 2, 14-15)
A tak v ňom môžeme stáť pred Otcom v jednote Ducha my, Židia aj pohania. (Ef 2, 18)
Prvotnú cirkev tvorili Židia, ale čoskoro v nej začali prevládať veriaci z pohanských národov. Veľká pravda o zjednotení oboch v jedno bola väčšinu dejín cirkvi skôr v úzadí. V posledných desaťročiach sme svedkami vzniku mesiášskych komunít, ktoré plne prijímajú evanjelium a zároveň si zachovávajú židovský charakter.
Na konferencii budete mať príležitosť spoznať židovských a arabských veriacich, ktorí slúžia spoločne v jednote Ducha. Dielo zmierenia, ktoré Pán koná medzi nimi, je svedectvom Božej milosti a veľkou nádejou pre celý Blízky východ.

Egypt, môj ľud

V ten deň povedie cesta z Egypta do Asýrie, takže Asýrčania pôjdu do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania sa budú klaňať Pánovi spolu s Asýrčanmi. V ten deň bude Izrael tvoriť trojicu s Egyptom a Asýriou; bude požehnaním uprostred krajiny (Iz 19,23-24).
Vývoj na Blízkom východe naberá na obrátkach. Od vypuknutia chaosu takzvanej arabskej jari sa mnohé štáty rozpadajú a kresťanské komunity sú existenčne ohrozené. Menej známe je prebudenie medzi Arabmi. Mnohí majú sny a videnia a prichádzajú ku Kristovi. V Egypte aj na území starovekej Asýrie pracujú tímy inšpirované Izaiášovou víziou. Vypočujete si neuveriteľné svedectvá o tom, ako Boh v týchto krajinách dnes pôsobí.

Zmením osud Izraela, svojho ľudu

Hľa, prichádzajú dni, hovorí Hospodin, keď sa už nebude hovoriť: ‚Ako žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny‘, ale: ‚Ako žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, kam ich rozptýlil,‘ privediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.“ (Jer 16,14-15)
Nebojte sa, budem s vami. Privediem vašich potomkov z východu, zhromaždím vás zo západu. Poviem severu: „Prepusť!“ a juhu: „Nezdržuj! Priveďte mojich synov zďaleka a moje dcéry z končín zeme ( Iz 43,5-6).
Zmením osud Izraela, môjho ľudu; obnovia zničené mestá a osadia ich, vysadia vinice a budú z nich piť víno, vysadia záhrady a budú z nich jesť ovocie (Amos 9,14).
Nerobím to pre vás, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kamkoľvek ste prišli. Znovu posvätím svoje veľké meno, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, meno, ktoré ste poškvrnili uprostred nich. A národy spoznajú, že ja som Pán… Vezmem vás z národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a privediem vás do vašej zeme (Ez 36,22-24).
Obnovenie Izraela je historicky bezprecedentná udalosť a v mnohých aspektoch doslova zodpovedá proroctvám Starého zákona. Izraelský štát nie je duchovne vykúpený, ale chápeme, že toto dielo obnovy je Božou iniciatívou a že Boh ho dovedie do konca, ako to pred stáročiami oznámil prorokom. Budete počuť a vidieť mnoho príkladov toho, ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami.