Modlitby za Izrael

Prizývame Vás k modlitbám za Izrael a Cirkev, v rámci globálnych modlitebných iniciatív ICEJ – Rosh Chodesh (novolunie) a modlitebnej iniciatívy Izaiáš 62. Nech pozdvihujeme svoj hlas spoločne, jedným srdcom, jednému Kráľovi a spolu nesieme modlitebnú pochodeň – žehnania zraelu a prihovárania sa za Boží ľud medzi národami aj v tom našom.

FUNGOVANIE MODLITIEB

Rosh chodesh  (platforma Zoom)
globálne modlitby ICEJ na začiatku nového mesiac podľa hebrejského kalendára
termín na február upresníme koncom mesiaca január
pozn. v slovenčine aj angličtine 
link na sledovanie

Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62 (platforma Zoom)
globálne modlitby ICEJ vždy
*každú stredu v mesiaci o 15:00 do 16:30
pozn. len v angličtine 
link na sledovanie

POZDVIHUJTE NÁROD PRED PÁNOM 

ICEJ sa doslova a dopísmena narodila v modlitbách koncom sedemdesiatich rokov medzi skupinou kresťanov zo šiestich krajín, ktorí sa spolu pravidelne modlili za Izrael. Boli si vedomí dôležitosti modlitby a príhovorov a vytrvalo organizovali modlitby za Izrael po celom svete. 

Žiadame Vás, aby ste aj vy urobili záväzok modliť sa za pokoj Jeruzalema. 

Hlavné modlitebné témy: 

  • Pokoj Jeruzalema (Žalm 122:6)
  • Duchovná obnova Izraela (Rimanom 11:25-27)
  • Alija – Prisťahovalectvo do Izraela (Izaiáš 43:5-6)
  • Božia ochrana pred nepriateľom (Žalm 18) 
  • Práca proizraelských organizácií (Izaiáš 40:1-2) 
MODLITBA JE ESENCIÁLNA PRE ÚSPECH NAŠEJ SLUŽBY, LEBO STOJÍME V DUCHOVNOM BOJI. VIAC AKO MODLIŤ SA MÔŽEME UROBIŤ AŽ POTOM, AKO SME SA MODLILI.

Prečo sa modliť za Izrael? Nechajte sa inšpirovať samotným Písmom:

Žalm 122:6  Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!
7  Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch!
8  Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: Nech vládne pokoj v tebe!
9  Pre dom Hospodina, našeho Boha, budem hľadať tvojho dobrého.

Izaiáš 62:6  Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!
7  Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!

Izaiáš 40:1  Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Bôh.
2  Hovorte k srdcu Jeruzalemu a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy.

1. Mojžišova 12:1  A Hospodin riekol Abramovi: Vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem.
2  A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním.
3  A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme.

Izaiáš 60:1  Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!
2  Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.
3  A národy pojdú za tvojím svetlom a kráľovia za bleskom, ktorý sa bude skvieť nad tebou.

Žalm 102:13  Ale ty, Hospodine, trváš na veky a tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie.
14  Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas.
15  Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom.
16  A pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci kráľovia zeme tvojej slávy.
17  Lebo Hospodin vystaví Sion; ukáže sa vo svojej sláve.
18  Pohliadne na modlitbu obnaženého a neopovrhne ich modlitbou.

List Efezským 2:12  že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete.
13  Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.
14  Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr
15  zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj
16  a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo
17  a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym,
18  lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.

Žalm 137:6  Nech sa prilepí môj jazyk na moje ďasno, ak by som sa nerozpomínal na teba, ak nebude Jeruzalem vrcholom mojej radosti.

Celé kapitoly Rimanom 9-11