Podporte ICEJ

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem sa angažuje v rôznych oblastiach pomoci a verejnosti prospešných aktivít. Niektoré z projektov sa realizujú u nás na Slovensku, no veľa ďalších robí centrála ICEJ na území Izraela.

Národné pobočky získavajú finančné zdroje pre udržanie týchto projektov vo svojich domácich krajinách a potom ich zasielajú do Jeruzalema. Je to vynikajúci spôsob, ako môžeme obyvateľom Izraela vyjadriť lásku skutkom, opravdivo.  Všetky projekty pomoci sú prijímané s veľkou vďačnosťou bežnými ľuďmi aj vládou Izraela.

Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov pomoci: zabezpečenie betónových krytov na ochranu pred raketami, pomoc sociálne slabým rodinám so školskými potrebami pre deti, rekonštrukcia penziónu pre preživších holokaust, asistencia pri absorpcii nových prisťahovalcov (olim), práca s ohrozenou mládežou – židovskou aj arabskou, pomoc pri živelných pohromách (napr. požiare) a zoznam môže ďalej pokračovať.

Variabilné symboly jednotlivých projektov

Uvádzame kompletný zoznam projektov (niektoré sú realizované u nás a niektoré v Izraeli) s ich variabilnými symbolmi.

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

0199 – chod kancelárie

Zvýšiť informovanosť o dianí v Izraeli

0111 – analytická práca NEW / NOVÉ potrebné pre zvýšenie informovanosti o situácii v Izraeli aj v regióne

Sociálne projekty

104 – Sociálny fond / projekty zamerané na sociálnu pomoc ICEJ AID v Izraeli
114 – Alija, podpora programov návratu židovského národa z diaspory do Izraela
42432 – Domov pre preživších v Haife

Vzdelávacie projekty

1031 – Výmenný pobyt študentov z Izraela na Slovensku
762 – Projekt prednášok na stredných školách o holokauste / vzdelávanie dobrovoľníkov, refundácia cestovných nákladov, ubytovanie a pod.

Osvetové projekty

101 – Osvetové podujatia o Izraeli pre kresťanskú i sekulárnu spoločnosť /rôzne prednášky, diskusie, návštevy zborov,…
102 – Publikačná a propagačná činnosť / vydávanie publikácií, CD a DVD, webová stránka, preklady spravodajstva do slovenčiny, reklamné predmety
909 – Čítanie mien obetí holokaustu (pravidelný projekt v septembri)

Ostatné účelové dary

106 – ročné členské podporujúceho člena (pre viac klikni sem)
199Kde je najviac potrebné / bez udania účelu
222 – špeciálna zbierka k príležitosti Sviatku stánkov – vyhlasujeme v septembri

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

Pre ľahšiu identifikáciu darcu uveďte prosím svoje osobné číslo (ak vám bolo pridelené) ako špecifický symbol. Ak ste nový darca, napíšte nám do poznámky vaše meno, email, alebo nám napíšte – chcem vám za váš dar poďakovať!