Slovo z Jeruzalema

Slovo z Jeruzalema je tlačený spravodaj českej a slovenskej pobočky ICEJ. Vychádza 4x ročne vo farebnom formáte A4 a nájdete v ňom prezentáciu aktivít celosvetovej práce ICEJ, komentáre a analýzy k aktuálnej situácii na Blízkom východe, reportáže, články o histórii židovského národa a informácie z kultúry a ďalšie zaujímavosti.

Tento hodnotný časopis posielame každému podporujúcemu členovi. Za podporujúceho člena považujeme každého, kto v kalendárnom roku prispeje čiastkou minimálne 20 €.  Na obnovu členstva vyzývame spravidla v decembri na nasledujúci kalendárny rok a prikladáme predtlačenú poštovú poukážku k poslednému číslu v starom roku. Časopis vychádza vždy v marci, júni, septembri a decembri. 

Predplatné (resp. členské) môžete uhradiť aj prevodom na náš účet SK23 0200 0000 0012 9716 0551 s uvedením VS 106 – členské. Ako špecifický symbol sa uvádza vaše osobné číslo, ktoré sme vám pridelili (novým členom pridelíme – nájdete ho na adresnom štítku obálky).