Sviatok stánkov

Sviatok stánkov 2022

Množia sa dotazy na tohtoročný sviatok stánkov. Je to veľmi dobrý signál o tom, že záujem je značný.
Termín je 9.-17.6.

Pripravujeme detaily – ceny a program, a čoskoro vás budeme informovať o možnostiach zúčastniť sa Sviatku stánkov. Ďakujeme za trpezlivosť.

Tím ICEJ

O SVIATKU STÁNKOV

Kresťanská oslava sviatku stánkov, ktorú organizuje Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem,  je od svojho zrodu v roku 1980 významnou a ústrednou súčasťou našej služby potešovania Izraela (Izaiáš 40,1). Pútnici z mnohých národov prichádzajú vzdať úctu Pánovi, modliť sa za pokoj pre Jeruzalem a žehnať Izraelu v dobe jeho opätovného zhromažďovania sa v krajine. Veríme, že oslavou tohto Sviatku vzdávame česť Pánovi a zároveň očakávame naplnenie slov vyslovených prorokom Zachariášom: „A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prijdú proti Jeruzalemu, bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi, Hospodinovi Zástupov, a aby slávil slávnosť stánkov.“ (Zach 14,16)

Kresťanský sviatok stánkov sa koná počas židovskej oslavy sviatku Sukkót (hebr. stánky). Sviatok je oslavou jednoty, radosti, odpočinku, obnovy a zhromaždenia. Tradične sa počas neho oslavuje zber úrody, príchod dažďov, Božia ochrana a zaopatrenie. Bol to práve tento sviatok (ktorého súčasťou bol obrad vylievania vody pred Pánom), počas ktorého sa Ježiš postavil v chráme a vyhlásil: „Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.“ (Ján 7,37-38).

V rozpätí siedmych dní sviatku bude účastníkom každý deň ponúknutý program seminárov a vyučovania, ktorý bude každý večer ukončený časom chvál a uctievania. Tieto večerné oslavy sú osobitne známe svojou pompéznosťou v hudobnom a tanečnom prejave. Zbor a orchester s medzinárodným zložením budú viesť účastníkov do chvál a uctievania. Veriaci, ktorí sa zišli z celého sveta, zjednocujú svoje srdcia, aby vzdali slávu Bohu a modlili sa za príchod Jeho Kráľovstva do Izraela i celej zeme. Okrem toho sa organizuje mnoho ďalších podujatí, vrátane špeciálneho podujatia pre hostí z Izraela. Pre pútnikov budú taktiež pripravené príležitosti ako praktickým spôsobom prejaviť lásku izraelskému ľudu a modliť sa za pokoj Jeruzalema.

Každý rok, bez ohľadu na aktuálnu politickú klímu, príde do Jeruzalema takmer 5000 kresťanov z vyše 100 krajín, aby ukázali, že stoja za Izraelom. Táto akcia sa stala najväčšou a najpopulárnejšou turistickou akciou v Izraeli. Koná sa v priestoroch nedávno otvorenej Pais Arény v Jeruzaleme.

Ako to prebieha počas osláv sviatku stánkov?

Celý sviatok zvyčajne zahajuje oslavná bohoslužba vo voľnom priestranstve v Ein Gedi pri Mŕtvom mori. Každý ďalší deň sa začína seminármi, ktoré prinášajú podrobné a vyvážené vyučovanie od starostlivo vybraných učiteľov, vedcov a verejne známych osobností. V seminároch nám ide o to, aby ponúkali široké, ale navzájom prepojené odhalenie zjavenej pravdy. Semináre sa každý rok stali akýmsi fórom na vyjadrovanie „aktuálnych právd súčasnosti“, šírených z Jeruzalema do národov. Prezentujú sa rôzne témy s osobitným zameraním na prorocké pohľady na Izrael, cirkev a eschatológiu.

Chválospevy vedie medzinárodný tím spevákov, hudobníkov, tanečníkov a iných umelcov. V pôsobivých večerných oslavách pravidelne vystupujú aj špeciálni hudobní hostia zo židovskej komunity. Hudba a uctievanie z osláv sviatku stánkov v Jeruzaleme mali výrazný vplyv na porozumenie kresťanov tzv. „dávidovskému uctievaniu“.

Kázanie Božieho slova je v programe zaradené každý večer ako nosná časť týchto stretnutí.

Nevyhnutnou a dôležitou súčasťou programu sviatku stánkov bývajú príležitosti modliť sa s ďalšími veriacimi z celého sveta a spoločne zdieľať modlitebné bremeno za Izrael. Príležitosť prikryť Jeruzalem vrúcnymi modlitbami jednoty je privilégiom, ktoré berú účastníci vážne. Pre národy je to možnosť doslovne byť „strážcami na hradbách“ Jeruzalema.

POCHOD JERUZALEMOM

Účastníci sa môžu pridať k tisíckam Izraelčanov počas pochodu Jeruzalemom. Pútnici majú na sebe ľudové kostýmy, prechádzajú centrom mesta a nesú transparenty s vyjadreniami lásky k Izraelu.

SVIATOK STÁNKOV V PÍSME

„A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prijdú proti Jeruzalemu, bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi, Hospodinovi Zástupov, a aby slávil slávnosť stánkov.“ (Zach 14,16)

Biblia opisuje sviatok stánkov ako v poradí tretí z každoročných sviatkov, o ktorých izraelský ľud dostal príkaz oslavovať ho v Jeruzaleme. Počas tohto sviatku si pripomínajú 40 rokov strávených na púšti a zároveň oslavujú a radujú sa zo zberu úrody. Židia si tradične spájajú sviatok stánkov s príchodom Mesiáša. Vítajú pritom účasť nežidov (pohanov) na sviatku na základe prorockého slova v 14. kapitole proroka Zachariáša, podľa ktorého všetky národy prídu oslavovať sviatok stánkov do Jeruzalema.

Toto podujatie predstavuje čas, kedy kresťania prinášajú svoju chválu a klaňajú sa Bohu Izraela, dostáva sa im biblického vyučovania a môžu spoločne zažívať spoločenstvo s kresťanmi z mnohých národov.

V 7. kapitole evanjelia podľa Jána čítame, že v posledný, veľký deň Sviatku stánkov sa postavil Ježiš v chráme a vyhlásil, že rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto v Neho verí. Pre kresťanov je tento sviatok teda oslavou radosti a tiež časom na prehĺbenie svojho vzťahu a chodenia s Bohom. Táto kresťanská oslava sa stala známou pre svoju nádhernú, veľkolepú prezentáciu a mohutné  chvály a uctievanie, pri ktorých účastníkov sviatku vedie medzinárodný chválospevový tím obdarovaných spevákov, hudobníkov a tanečníkov.