Spoločná výzva kresťanov Medzinárodnému súdnemu dvoru a konferencia „The Trial“ („Súdny proces“) v Haagu

V holandskom Haagu sa 3.- 4. júla ’24 konalo pod názvom „The Trial“ („Súdny proces“) stretnutie kresťanov rôznych denominácií na podporu Izraela. Konferenciu The Trial inicioval Jack van der Tang, kresťanský aktivista a služobník žijúci v Haagu.

Za podujatím stálo, okrem Christians voor Israel international a Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ), viacero kresťanských organizácií a iniciatív, ako Jerusalem Prayer Breakfast, Intercessors for Africa, Global Strategic Alliance, Truth Justice Peace, Well Versed a ďalšie.

Viceprezident a hovorca ICEJ David Parsons sa v príspevku pred takmer 1.000 prítomnými kresťanmi z celého sveta venoval úvahe o biblickej „službe varovania“. Ako kresťania máme skúmať Boží charakter a rozpoznávať načasovanie pri formulovaní varovaní časov našim vládnym predstaviteľom.

Vo štvrtok popoludní zástupcovia zhromaždených kresťanov odovzdali Medzinárodnému súdnemu dvoru so sídlom v Haagu Dekrét (jeho plné znenie nájdete nižšie), podpísaný viac ako 800 účastníkmi – kresťanmi z viac ako 40 krajín. Slovensko na podujatí zastupoval a svoj podpis pod výzvu pridal Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko.

Dekrét alebo výzva súdnemu dvoru OSN v Haagu hovorí o nebezpečenstve snáh národov rozdeľovať územia Izraela. O konzekvenciách takéhoto konania hovorí prorok Joel v 3. kapitole. Očakáva sa, že súd čoskoro vydá poradné stanovisko o tom, či je Izrael v „nezákonnej okupácii“ Judey/Samárie a východného Jeruzalema.

Spoločná výzva kresťanov

Medzinárodnému súdnemu dvoru (International Court of Justice — ICC)


„A tak teraz buďte rozumní, kráľovia; učte sa, sudcovia zeme!“ (Žalm 2:10).


My, kresťanskí predstavitelia národov, vyhlasujeme toto:


Celá zem patrí Stvoriteľovi neba a zeme. Najvyšší dal národom ich zem a ich dedičstvo (Genesis 10, Deuteronomium 32:8). „… a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred stanovené časy a medze ich bývania…“ (Skutky apoštolov 17:26).


Boh dal krajinu Izrael židovskému národu ako večné vlastníctvo.


„On je Hospodin, náš Boh; jeho súdy na celej zemi. Pamätá na veky, na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú zmluvu povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva,“ (Žalm 105:7–11).


Návrat Židov do Zeme Izraela, prebiehajúci počas viac ako sto rokov v tomto minulom storočí, je naplnením biblických zasľúbení (Jeremiáš 31:10, Ezechiel 36:24).


Dňa 30. decembra 2022 Organizácia Spojených národov Rezolúciou 77/247 požiadala Medzinárodný súdny dvor (ICJ), aby vydal rozhodnutie o štatúte Východného Jeruzalema, Judey a Samárie (známej ako Západný breh).


My, kresťanskí predstavitelia našich národov z celého sveta, vyhlasujeme a svedčíme, že zem Izrael zahŕňa Východný Jeruzalem, Judeu a Samáriu. Tieto oblasti nepochybne patria Izraelu a jednoznačne sú dedičstvom židovského národa. Rozdelenie krajiny je v rozpore s Bibliou a vôľou Pána Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, Boha Izraela.


Vzhľadom na toto s úctou vyzývame sudcov ICJ, aby uplatňovali spravodlivosť (Micheáš 6:8). Naliehavo vás žiadame, aby ste vzali do úvahy vážne varovanie proroka Joela – jedného z prorokov Boha Izraela: „Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, shromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili.“ (Joel 3:1-2).


V záujme Izraela a blaha sveta sa modlíme k Najvyššiemu Bohu, aby vám dal múdrosť, aby ste mohli vynášať spravodlivé rozsudky a rozhodnutia.


V mene všemohúceho Boha a jeho svätého Slova, my z národov na kongrese „The Trial“ („Súdny proces“) na Svetovom fóre v Haagu týmto podpisujeme:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *