Otvorený list primátorovi Ružomberka

Primátorovi mesta Ružomberok sme adresovali otvorený list ako reakciu na jeho udelenie Ceny Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi.

V Bratislave, dňa 30.4.2021

Vážený pán primátor,

aj my, kresťania pochádzajúci z rôznych denominácií, združení v slovenskej pobočke Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ), dôrazne protestujeme proti rozhodnutiu mesta Ružomberok udeliť 9. apríla 2021 Cenu Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi. Za vskutku paradoxné považujeme , že pri jej udeľovaní ste Vy, funkcionár Zväzu protifašistických bojovníkov, zohrali navyše tak aktívnu úlohu, z ktorej Vám vyplýva náležitá zodpovednosť za jej udelenie.

Pán František Vnuk vo svojich prácach systematicky skresľuje moderné dejiny Slovenska. Otvorene sympatizuje s vojnovou Slovenskou republikou (tzv. slovenským štátom), obhajuje totalitný ľudácky režim II. svetovej vojny a jeho čelného predstaviteľa Jozefa Tisa, ospravedlňuje antisemitizmus a relativizuje obete holokaustu, ktorého plošným terčom bolo židovské obyvateľstvo žijúce vtedy na Slovensku. Slovenské národné povstanie  (SNP), ktoré bolo hrdinským prejavom odporu a prispelo rozhodujúcou  mierou k priradeniu Slovenska k víťazným mocnostiam, nazýva sprisahaním národa proti štátu. Kriticky sa vyjadruje o predvojnovom Československu, ktoré však položilo základy politických a občianskych slobôd v Čechách aj na Slovensku každému bez ohľadu na pôvod, ale aj základy slobody vyjadrovania a vyznania.

Pedagogické a publikačné aktivity pána Františka Vnuka, ignorujúce mnohé historické fakty, pripomínajú pomýlené presvedčenie alebo prejav jeho vnútorného antisemitského nastavenia. Tomuto presvedčeniu často prispôsoboval popis z kontextu vytrhnutých dobových udalostí.

Ako kresťania vedomí si židovských koreňov viery a evanjelia, cítime hanbu za to, ako neľudsky sa k židom zachoval vtedajší fašistický režim pod vedením Jozefa Tisa. Namiesto odkrývania pravdy sa F. Vnuk podujal ju relativizovať v rozpore s elementárnou kresťanskou etikou, nehovoriac o jasnom rozpore s literou a duchom dokumentu II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate. Ocenenie tejto osoby má podľa nášho vnímania podobnú mieru ignorácie kresťanských hodnot, akú preukazoval J. Tiso a to aj vo vzťahu k autorite Vatikánu.

Už samotná Cena Andreja Hlinku v nás vzbudzuje rozpaky, keďže sa podľa predkladateľa návrhu „udeľuje občanom Slovenskej republiky a zahraničným Slovákom, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju budovania slovenskej spolupatričnosti“. V skutočnosti je dielo a odkaz Andreja Hlinku vnímané hlavne cez pôsobenie tzv. Hlinkových gárd, aktívne sa podieľajúcich na arizácii a deportáciách židovských obyvateľov, neskôr na potláčaní SNP.

S pozdravom!

Peter Švec, predseda

Karin Miháľová, tajomníčka

a výkonný výbor ICEJ Slovensko

Mlieko & Med – Livestream

UPOZORNENIE: Podujatie má online charakter a preto prosíme, aby ste sa k nám pridali ONLINE prostrednícvom LIVESTREAMU cez YOUTUBE s ohľadom na opatrenia a bezpečnosť, ktorú stále musíme rešpektovať. Ďakujeme:-)

Pozývame Vás na ďalší ročník, tentoraz online verzie podujatia Mlieko&Med 70+2, 50+3, cez livestream.

ODKAZ NA LIVESTREAM 24.5.2020 o 20:00 https://youtu.be/LNRStWZkvmA 

Cieľom je pripomenúť si nedávne významné dátumy novodobej histórie židovského národa – vznik štátu Izrael a zjednotenie mesta Jeruzalem. Zatiaľ potvrdenými hosťami nášho podujatia budú evanjelická farárka Sidónia Horňanová z Pezinka, J.E. Boaz Modai, Zuzana Kronerová, František Šebej, Vladimír Vano – ekonóm, Mojmír Kallus – vicepresident ICEJ pre medzinárodné vzťahy, Peter Werner a Tomáš Stern.

Oslávte s nami narodeniny skutočného domova Židov – štátu Izrael, spolu s výročím zjednoteného mesta Jeruzalem, ktoré je centrom našeho kultúrneho a duchovného dedičstva.

Viac info tu

Izraelské výskumné centrum ohlasuje pokroky vo vývoji vakcíny proti koronavírusu

Podľa denníku HaAretz vedci vo Výskumnom inštitúte biológie robia významné prielomy v chápaní koronavírusu, no majú pred sebou ešte dlhý proces lekárskych skúšok.

Podľa lekárskych zdrojov vedci urobili nedávno významný prielom v chápaní biologického mechanizmu a vlastností vírusu vrátane lepšej diagnostickej schopnosti, výroby protilátok pre postihnutých vírusom a samotného vývoja vakcíny.

HaAretz uvádza, že proces vývoja si vyžaduje sériu testov a experimentov, ktoré môžu trvať mesiace, kým sa bude vakcína považovať za efektívnu a bezpečnú na použitie.

Podľa reportu Ynet pred vyše tromi týždňami bolo do Izraela zaslaných päť vzoriek koronavírusu z Japonska, Talianka a ďalších krajín. Boli prenesené špeciálnym kuriérom Ministerstva obrany do Výskumného inštitútu biológie. Vzorky boli zmrazené na -80 stupňov Celzia.

Podľa zdrojov zo zdravotníctva a obrany sa od prijatia vzoriek intenzívne pracovalo na výskume a experti sa snažili o vývoj vakcíny. Vedci v izraelskom Výskumnom inštitúte biológie by mohli v najbližších dňoch oznámiť, že dokončili vývoj vakcíny na nový koronavírus COVID-19.

Pre bližšie informácie si prečítajte celý článok na: www.haaretz.com

Ďalší objav z čias kráľa Dávida. Archeolģovia objavili Siklag

Ani tento rok nie je v Izraeli núdza o archeologické objavy – a špekulácie. Archeológovia novo prehlásili, že objavili Siklag, kde sa podľa Biblie skrýval kráľ Dávid pred kráľom Saulom. A po mnohých rokoch sa sem podľa knihy Nehemiáš uchýlila časť navrátilcov z babylónskeho zajatia. Toto dôležité miesto hľadali výskumníci už desaťročia. Pričom neutíchajú odborné spory o existenciu týchto biblických postáv. Biblia vykresluje politickú krízu medzi kráľom Saulom a jeho niekdajším obľúbencom Dávidom, ktorého prorok Samuel pomazal za nového kráľa. Tá vyvrcholila v boj na život a na smrť. „Dávid si povedal: ‚Ktorýkoľvek deň môžem byť zabitý Saulovou rukou. Neostáva mi nič lepšie ako uniknúť do pelištejskej krajiny‘“ – Útočisko našiel u pelištejského kráľa Akíša, ktorý mu dal k bývaniu mestečko Siklag. Tu Dávid býval a tiež o toto mesto bojoval, až do Saulovej smrti, kedy prevzal vládu.

Zdroj: http://www.ztis.cz/rubrika/historie-archeologie/clanek/objevy-na-upati-judskych-hor-archeologove-objevili-siklag-pelistejsky-ukryt-krale-davida?fbclid=IwAR37LuKQ0mBfm4WcXOEVbSKjaJwcquk7FKsewyL9SHQCqv_XTvhGxlMWGXI

Šavuot (Pentecost) (Letnice) – Sviatok darovania Tóry

Šavuot je sviatok, ktorý nasleduje po sviatku Pesach a je jedným z troch sviakov, počas ktorých sa musel každý muž ukázať v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu v chráme.

„Trikrát do roka sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred Hospodinom, tvojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov…“ 5M 16:16a

Sviatok Šavuot patrí medzi pútnické sviatky, ako Pesach a Sukkot, počas ktorých židia zo všetkých kútov Izraela a iných krajín prúdili do Jeruzalema. K nim sa pridávali aj predstavitelia iných národov, ktorí uverili v Boha Izraela – „tí, ktorí ctia Boha“. Časť z nich sa stala prozelitmi, t.j. obrátili sa na judaizmus a dodržiavali predpisy Tóry. V knihe Skutkov v druhej kapitole, verše 9 – 11 je napísané o tom, že v Jeruzaleme sa nazhromaždilo ohromné množstvo pútnikov: „Partovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotamii, v Judsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, vo Frygii a v Pamfýlii, v Egypte a v krajoch Libye, pri Cyréne a na tento čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi…“

Názov sviatku pochádza z predpisu Tóry. Slovo „šavuot“ znamená „týždne“, šavua je po hebrejsky „týždeň“. Tóra predpisuje sláviť Šavuot o sedem týždňov po prvom dni Pesachu: „A napočítate si od nasledujúceho dňa po tej sobote, odo dňa, ktorého ste doniesli snopok obeti povznášania, sedem plných týždňov to bude, až do nasledujúceho dňa po siedmej sobote, teda napočítate päťdesiat dní a budete obetovať obilnú obeť novú Hospodinovi.“ 3M 23:15, 16

KĽÚČOVÉ ASPEKTY ŠAVUOTA

Prvý aspekt je prírodný, je spätý s ročným poľnohospodárskym cyklom v biblickom Izraeli. Poľnohospodárstvo bolo hlavným zamestnaním dávnych Izraelitov. Úspešné poľnohospodárstvo slúžilo ako ukazovateľ toho, že sa zabývali v Kanaáne, ktorý sa takto stal Erec Izrael, t.j. zem Izraela, ktorú im Boh prikázal zaujať. Židia dostali na Sinaji prikázanie sláviť sviatok Šavuot. Avšak nemohli by ho sláviť v súlade s predpisom, kým nezaujali Kanaán a nezačali obrábať zem. Úspech poľnohospodárstva bol taktiež ukazovateľom Božej priazne k Izraelitom. Keď bol národ v správnom postoji voči Bohu, vďaka Jeho priazni dávalo nebo v správny čas dažde, a zem – hojné plody:

„A stane sa, ak budete naozaj poslúchať moje prikázania, ktoré vám ja prikazujem dnes, milujúc Hospodina, svojho Boha, a slúžiac mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ranný i pozdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vínnu šťavu i svoj olej. A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a nasýtiš sa. Vystríhajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce, a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im! Lebo by sa zapálil na vás hnev Hospodinov, a zavrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by nevydala svojej úrody, a zahynuli by ste rýchle s povrchu tej krásnej zeme dobrej, ktorú vám dáva Hospodin.“ 5M 11:13-17

Druhým aspektom je darovanie Tóry Izraelu na hore Sinaj. Preto sa tento sviatok nazýva aj „Sviatok darovania Tóry.“

Počas dní Pesachu, vyjdúc z Egypta, získali fyzickú slobodu. Počas Šavuotu získali slobodu duchovnú. Práve získaním Tóry a uzavretím zmluvy so Všemohúcim Bohom sa židovský národ zmenil zo zástupu bývalých otrokov na Boží národ, národ Biblie. Práve preto sa Šavuot často chápe ako sviatok, ktorým sa završuje Pesach: „A budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypte a budeš ostríhať a činiť tieto ustanovenia.“ 5M 16:12. Týmto sa zdôrazňuje, že oslobodenie z otroctva, ktoré slávi Pesach má vzrásť do slobody slúžiť Bohu.

Dve udalosti – oslava začiatku žatvy a darovanie Tóry sa stali pre Izrael jedným triumfom. Tóra objasňuje túto súvislosť. Ukazuje, že Izrael je prvorodený Boží, prvá „úroda pšenice“, posvätený Bohu, za ktorým malo nasledovať obrátenie, spasenie a služba Bohu ľudí z ďalších národov (Ex 4:22). V súlade so židovskou tradíciou počas sviatku Šavuot čítajú v synagógach knihu Rút, po hebrejsky „Megilat Rút“ (zvitok Rút).

Rút Bola žena z Moábskeho národa. Vydala sa za Žida, avšak čoskoro ovdovela, no nevrátila sa k svojmu národu, ale ostala so svojou svokrou Noemi. Keď ju Noemi nabádala, aby sa vrátila do domu svojho otca, Rút odpovedala: „… Nenúť ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba zpät; lebo kam ty pojdeš, ta pojdem i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja; tvoj ľud môj ľud a tvoj Bôh môj Bôh. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba.“ Rút 1:16-17. Po návrate do Izraelskej zeme žili Noemi a Rút veľmi chudobne. Rút sa všemožne starala o svoju svokru, zdieľala s ňou všetky ťažoby života, čím prakticky dokázala, že sa úprimne pripojila k židovskému národu a uverila jeho Bohu. Za to Boh odmenil Rút. Keď pracovala na poli a zbierala klasy jačmeňa po žatve (čas žatvy jačmeňa je medzi Pesachom a Šavuotom), stretla Boaza, bohatého a vznešeného človeka, ktorý si ju vzal za ženu. Vďaka tomu sa Rút stala prababičkou kráľa Dávida (Mt 1:5) a dostala sa do rodokmeňa Ješuu Mesiáša.

V Novej Zmluve sa objavuje ešte jeden kľúčový aspekt sviatku Šavuot – zoslanie Svätého Ducha (Ruach Ha Kodeš) na učeníkov (talmidim) Ješuu. „A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli.  A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.“ (Skutky 2:1-4).

Pred tým sa udiali udalosti, ktoré zmenili osud ľudstva: počas osláv sviatku Pesach bol ukrižovaný Ješua Mesiáš, ktorý zomrel na kríži, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. Smrť a vzkriesenie Ješuu Mesiáša darovali slobodu od otroctva hriechu a smrti všetkým, ktorí v neho uveria. Ješua vopred informoval svojich učeníkov: „A shromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli od mňa; totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.“ Skutky 1:4-5,8. To sa naplnilo v deň Letníc. Zoslanie Svätého Ducha na učeníkov im dalo nadprirodzenú moc slúžiť Bohu v daroch Ducha Svätého a svedčiť o spasení, ktoré daroval Boh Ješuovi Mesiášovi. Takto káže apoštol Peter, ktorý je podľa Skutkov 4:13 „neučený a prostý“, t.j. málo vzdelaný a ktorý nadprirodzeným spôsobom cituje veľký úsek z knihy proroka Joela (Skutky 2:17-21) objasňujúc zhromaždeným to, čo sa udialo a dokazuje, že Ješua je Mesiáš zasľúbený Izraelu. V dôsledku Petrovej kázne a služby ďalších apoštolov a učeníkov sa v ten deň obrátilo na vieru v Ješuu Mesiáša okolo tritisíc ľudí (Skutky 2:41).

NIEKTORÉ PARALELY ŠAVUOTA V STAROM A NOVOM ZÁKONE

Medzi darovaním Tóry a zoslaním Ducha Svätého je množstvo podobností a paralel. Boh maximálne použil obsah sviatku vyjadrujúc nové pravdy a podčiarkol ich neoddeliteľnú súvislosť so starými pravdami.

1. Na Sinaji bolo desatoro prikázaní napísaných na kamenných doskách

Keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, Boží Zákon bol napísaný Bohom na doskách srdca 2Kor 3:6-18, čím sa naplnili proroctvá Jeremiáš 31:31 a Ezechiel 36:26.

2. Obidva Šavuoty boli sprevádzané ohňom. Na Sinaji oheň horel, hrmeli hromy, no on sa nedotýkal židov. Celý národ ho videl zďaleka 2M 20:18.

Na deň Letníc zostúpil oheň na každého človeka osobitne a na každom učeníkovi boli viditeľné ohnivé jazyky Skutky 2:3.

3. Oheň, ktorý horel na Sinaji a bol sprevádzaný hromami a dymom uviedol Izrael do strachu a chvenia natoľko, že nechceli, aby s nimi hovoril Boh bezprostredne ale iba cez Mojžiša 2M 20:19.

Keď sa na učeníkoch zjavili ohnivé jazyky, boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi a oslavovali Boha. Prišli do stavu takej slobody, že náboženskí ľudia, ktorí ich videli ich považovali za opitých.

4. Keď národ na hore Sinaj videl, že je Mojžiš preč a nedočkal sa jeho návratu, donútili Árona, aby im urobil modlu – zlaté teľa a uctievali ho. V dôsledku toho sa na nich Mojžiš nahneval a rozbil kamenné dosky, ktoré dostal od Boha. V národe došlo k rozdeleniu a tritisíc židov zomrelo.

Na deň Letníc učeníci, ktorí zotrvávali v poslušnosti Ješuovi, nachádzali sa v jednote duše a mysle v modlitbách a očakávali od Boha naplnenie zasľúbenia. Ako výsledok dostali Bohom zasľúbeného Ducha Svätého a v jeho sile začali svedčiť o Ješuovi. A v dôsledku prvej Petrovej kázne sa obrátilo tritisíc židov.

Zdroj: kemokyjev.org

Palestínsky líder Jibril Rajoub prechádza liečbou v izraelskej nemocnici

Jibril Rajoub opakovane vyjadril svoju podporu teroristickým útokom a násiliu proti Izraelcom. Zároveň zdôrazňuje, že je pre Palestínu dôležité udržať si podporu medzinárodného spoločenstva. Preto sa verejne vyjadril proti samovražedným bombovým útokom na Tel Aviv, pričom však podporoval odstreľovačov.

Jibril Rajoub

Rajoub bol prijatý v nemocnici Ichilov v Tel Avive, napriek skutočnosti spred dvoch mesiacov, kedy palestínska vláda oznámila, že končí so zdravotnou starostlivosťou v Izraeli. Stovky Palestíncov sú v starostlivosti izraelských zdravotných zariadení každý rok.

Toto rozhodnutie bolo prijaté potom, ako Izraelci zadržali dane v prospech PA, vo výške platov, ktoré Palestína platí rodinám teroristov.

„Protekcia PA je pozoruhodná,“ povedal senior analytik PMW Nan Jacques Zilberdik. „Nielenže sa obyčajní Palestínčania musia vzdať zdravotnej starostlivosti v Izraeli, pretože Palestínčania sú neoblomní pri platení vysokých platov teroristom, ale musia byť aj svedkami toho, ako ich vlastný líder dostáva liečbu v izraelskej nemocnici, ktorá je už pre nich mimo dosah.

Zdroj: Jpost https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Anti-normalization-Palestinian-leader-gets-treated-in-Israeli-hospital-589728


Izraelci chystajú ďalší pokus pristáť na mesiaci

Prvá izraelská misia na mesiac (Beresheet 1.0), ktorá štartovala 22.februára 2019 sa nepodarila. Resp. len čiastočne. Krátko pred pristátím stratil tým niekoľkokrát kontakt so sondou a nakoniec sa kontakt prerušil úplne. Miesto pomalého pristania sa sonda napokon zrútila na mesačný povrch. Pristávanie sondy v kontrolnej miestnosti SpaceIL, v stredoizraelskom meste Jehud, sledovali inžineri, novinári a politici.

V prvej rade sedeli manželia Netanjahuovci. 200 detí s rodičmi sledovalo udalosť na obrazovkách v rezidencii prezidenta Reuvena Rivlina a vyše 100 tisíc ľudí z Izraela, USA a ďalších krajín sledovalo pristátie na obrazovkách. Všetci očakávali chvíľu, kedy sa Izrael stane 4. krajinou, ktorej sa podarilo dobyť Mesiac.

© (SpaceIL/YouTube) Snímok, ktorý vyfotila vesmírna sonda Berešit pred pristaním.

Symbolický bol náklad sondy: okrem technického vybavenia obsahovala nanoformátovaný TaNaCh (Hebrejskú Biblu) a na sebe nápis „Am Jisrael Chaj – Small Country, Big Dreams“ („Izraelský národ žije – Malá krajina, veľké sny“).

Benjamin Netanjahu, na margo neúspechu povedal, že „ak prvýkrát neuspejete, skúste to znova“.

Morris Kahn, primárny sponzor projektu, oznámil, že bude ďalší pokus. „Postavíme novú kosmickú loď, pristaneme s ňou na mesiaci a dokončíme misiu,“ povedal. Tím údajne začal pracovať na „Beresheet 2.0“ v nedeľu ráno.

Zdroj: icej.org / ztis.cz

Spoločné zhromaždenie s mesiánskymi Židmi

KYJEVSKÝ HEBREJSKÝ MESIÁNSKY ZBOR, Slovo života Bratislava, KC Oáza Nitra, SK Radostné srdce Partizánske za podpory spoločenstva Otcov dom Bratislava, usporiadúvajú spoločné zhromaždenia chvál, uctievania, načúvania Božieho Slova s mesiánskymi Židmi. 

NEDEĽA 17. marca 2019,  9: 30 hod. PARTIZÁNSKE Adresa: Reštaurácia UNISPORT (bývalý areál ZDA), Nitrianska 2110/13 

UTOROK 19. marca 2019, 17: 30 hod. NITRA Adresa: Pri synagóge 1387/3

STREDA  20. marca 2019, 18: 30 hod.  BRATISLAVA Adresa: priestory Slova života, Tomašíkova 30, Bratislava, 

Hebrejské chvály hudbou a tancom bude viesť sk. „Vozle neba“  Nataša Shpigelman a Vitalij Meľnikov, za doprovodu štvorice tanečníkov zo skupiny „L´Chaim“.

Príďte načerpať z posolstva židovského duchovného, a kultúrneho dedičstva a aj takto si pripomenúť  korene  kresťanskej viery, Boží model – zaštiepenie kresťanov z národov do ušľachtilej olivy veriaceho Izraela.  (Rim 11).