Duch Amáleka a vojna proti Izraelu

Autor: Jürgen Bühler, prezident ICEJ

Izrael je vo vojne! Po masovom teroristickom útoku zo 7. októbra sa Izrael nachádza v jednej z najťažších situácií od svojho vzniku v roku 1948. Národ má v súčasnosti svoju stálu armádu s modernou vojenskou technikou a navyše rekordný počet povolaných viac ako 300 000 vojakov v zálohe, ktorí sú nasadení na troch bojových frontoch – v Gaze na juhu, v Judei/Samárii (Západný breh) v strede a na libanonskej hranici na severe.

Musíme však pochopiť, že tento boj je duchovnej povahy a ako taký ho musí viesť najmä cirkev. Apoštol Pavol povedal: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach.“ (Efezanom 6:12). To isté platí aj dnes. 

Siedmeho októbra bol svet svedkom najhoršieho prejavu antisemitizmu od čias holokaustu. Útok úplne zaskočil Izrael. Ešte šokujúcejšie však boli správy prichádzajúce z desiatok obliehaných izraelských obcí v okolí Gazy. Drvivá väčšina obetí neboli vojaci IDF, ktorí v ten deň statočne bojovali. Hlavnými terčmi boli skôr ženy, deti a starší ľudia, ktorí boli brutálne zavraždení, zmrzačení, znásilnení, mučení a upálení zaživa vo svojich domovoch alebo odvlečení do Gazy ako rukojemníci. Aby vymazali akékoľvek pochybnosti, samotní teroristi si svoje zverstvá nahrávali na telesné kamery, čím zanechali mrazivý záznam svojich odporných zverstiev.

Ich krutosť by však nemala byť prekvapením, keďže v posledných desaťročiach vodcovia a duchovní Hamasu vyzývali na vyhladenie všetkých Židov na svete. A Charta Hamasu výslovne cituje hadith (tradíciu), podľa ktorej „súdny deň“ nenastane, kým moslimovia nezabijú Židov do takej miery, že skaly a stromy budú kričať: „Ó, moslimovia, za mnou je Žid, poďte a zabite ho!“ A Hamas trvá na tom, že tento boj musí oslobodiť každý centimeter Palestíny spod židovskej nadvlády. 

V hre je prastará nenávisť – dokonca démonický duch -, ktorý zdieľa presne tieto ašpirácie. Prejavoval sa opakovane prostredníctvom potomkov Amáleka a nakoniec nakazil aj mnohé iné národy. Tento zlomyseľný Amalekov duch opäť povstal 7. októbra. Rabínska literatúra predstavuje Amáleka ako úhlavného nepriateľa židovského národa. Dnes ho nazývame násilným antisemitizmom.

Amalekova a Ezauova nenávisť 

Duch Amáleka je najstarším nepriateľom Izraela. Amalekiti boli prvým národom, ktorý napadol Izrael, keď odišiel z Egypta do zasľúbenej zeme (2 Moj 17:8 a nasl.). Amalek bol vnukom Ezaua (Gn 36:12), ktorý podľa rabínov zdedil závisť a nenávisť svojho starého otca Ezaua voči jeho bratovi-dvojčaťu Jakubovi.

Táto dávna nenávisť má korene v určitých udalostiach ich života. Keď ich matka Rebeka ešte čakala dvojčatá, dostala od Boha slovo, že „starší bude slúžiť mladšiemu“. Na toto Božie vyvolenie sa odvoláva Pavol v liste Rimanom 9, 10 – 13. V Ezauovom srdci to prerástlo do koreňa žiarlivosti. Po druhé, Biblia opisuje Ezaua ako „profánneho“ alebo bezbožného človeka, ktorý pohŕdal svojím prvorodeným právom a predal ho svojmu mladšiemu bratovi Jakubovi za misku polievky (1 Moj 25, 29 a ďalej; Žid 12, 16 – 17). Po tretie, Jákob oklamal svojho otca Izáka, aby tiež dostal požehnanie prvorodeného (1 Moj 27). Všetky tieto udalosti spolu vytvorili v Ezauovi koreň horkosti, ktorý ho zanechal pripraveného zabiť svojho brata Jakuba (Gn 27, 41). 

Po rokoch táto nenávisť podnietila Ezauovo srdce, aby zmobilizoval 400 ozbrojených mužov na „privítanie“ svojho brata pri jeho návrate do zasľúbenej zeme. Jákob poznal hĺbku nenávisti svojho brata-dvojčaťa a veľmi sa obával o jeho ženy a deti (1 Moj 32:11). Preto v noci pred príchodom Ezauovej armády Jákob zápasil s Bohom a stal sa „Izraelom“. Ako odpoveď na jeho modlitbu sa Boh dotkol Ezauovho srdca a bratia sa zmierili.

Ezauov vnuk Amalek si však zachoval tohto žiarlivého ducha a stal sa úhlavným nepriateľom Izraela až do konca dejín (Numeri 14:25; Sudcov 3:13; 6:3; 10:12; Žalm 83:7). Amalek sa často objavoval v kritických momentoch izraelských dejín, čo nás učí dôležitým zásadám pre dnešok. Podstatou tejto vražednej nenávisti voči Židom je žiarlivosť na povolanie a vyvolenie Izraela na vykúpenie sveta, na jeho dedičstvo zeme a na požehnanie odovzdané od Abraháma Izákovi a Jakubovi a jeho dvanástim synom. 

Amalek pri Refidime

Amalek sa prvýkrát objavuje ako národ v 2 Moj 17:8: „Potom prišiel Amalék a v Refidime zaútočil na Izraelitov.“ V tomto známom príbehu Mojžiš poveril Jozueho, aby zostavil vojsko, zatiaľ čo on spolu s Áronom a Hur išli na kopec modliť sa. A práve tieto modlitby sa stali rozhodujúcim faktorom pre výsledok bitky. „Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael; len čo ruky spustil, víťazil Amalék.“ (2 Moj 17:11)

Amalek a Dávid 

Tesne pred tým, ako sa Dávid stal izraelským kráľom, čítame o Amalekitoch, ktorí vypálili jeho tábor v Ciklagu a uniesli mu ženy (1 Samuelova 30:1-2). Dávid sa však „posilnil v Pánovi“ a spýtal sa, či má zaútočiť. Boh mu povedal, aby prenasledoval a dostihol nepriateľa a zachránil rukojemníkov. Je úžasné, že toto všetko sa odohralo v blízkosti kibucu Be’eri a Kfar Aza, kde sa odohrali najhoršie zverstvá nedávneho masakru Hamasu. To je teda naša modlitba aj v tejto súčasnej situácii – aby Izrael prenasledoval, dostihol a zachránil! 

Amalekita Haman (Ester 3-7)

Naposledy sa Amalek objavuje v Božom slove v príbehu Ester. Haman, úhlavný nepriateľ Židov, bol Agagovec; to znamená, že pochádzal z Agagovho rodu, amalekitského kráľovského rodu (pozri 1 Samuelova 15; Numeri 24, 7). Jeho plán bol najzákernejší zo všetkých predchádzajúcich útokov, keďže Haman plánoval etnicky vyčistiť Perziu od všetkých Židov – mužov, žien aj detí (Ester 3, 8 – 9). 

Aby sa Ester mohla v tejto veci obrátiť na kráľa, potrebovala duchovnú podporu, podobne ako Mojžiš s Áronom a Húrom. Vyzvala celý Izrael na trojdňový pôst (Ester 4,16). 

Po tomto pôste sa veci rýchlo zmenili a nastal úplný zvrat. Židia sa mohli dva dni brániť a ich nepriatelia zahynuli. Je neuveriteľné, že Haman bol obesený na tej istej šibenici, ktorú postavil pre Židov.

Duchovné princípy v boji proti Amalekovi

Tieto príbehy obsahujú niekoľko spoločných tém, ktoré nás poučujú, ako sa v týchto dňoch strategicky modliť. 

1) Povaha ducha Amáleka: Prísny súd z neba bol spôsobený typom konfliktu, ktorý viedol Amalek. Mojžiš na konci svojho života pripomínal Izraelu: „Pamätaj, čo ti vykonal Amalék na ceste, keď ste vychádzali z Egypta, ako ťa napadol, a kým si bol zoslabnutý a unavený, zničil všetkých, čo šli za tebou vyčerpaní, a nebál sa Boha.“ (Deuteronómium 25:17-18) 

Amálekovo nepriateľstvo presahovalo rámec obyčajného sporu, ale vyznačovalo sa krutým, krvilačným súperením. Jeho hlavným cieľom boli slabí a unavení a opozdilci v izraelskom tábore. Zameriaval sa najmä na civilistov – podobne ako dnešný pochmúrny prízrak terorizmu Hamasu. Preto sa Jákob bál o svoje ženy a deti. A Amalek unášal ženy a deti aj v Dávidových časoch. A napokon, v Esteriných časoch bol terčom útoku celý Izrael – muži, ženy, deti aj starci. 

Ten istý démonický duch násilia sa prejavil v brutálnom vraždení nevinných izraelských civilistov zo strany Hamasu. Izraelskí lekári dospeli k záveru, že 80 % doteraz identifikovaných obetí Hamasu bolo znásilnených alebo mučených. Okrem toho sa Amalek líši od iných historických nepriateľov, ako je Egypt alebo Babylon, svojím deklarovaným cieľom vyhladiť židovský národ. „Hovoria: „Poďme, vyhubme ich, aby neboli národom, nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie!“ (Žalmy 83:5)

2) Povaha bitky: Všetky tieto bojové príbehy týkajúce sa Amáleka mali jedno spoločné – zvíťazili vďaka modlitbe a pôstu. Napríklad po víťazstve Izraela pri Rafidime príbeh v knihe Exodus obsahuje niekoľko významných výrokov, ktoré je potrebné komentovať: 

Vtedy Pán povedal Mojžišovi: „Hospodin povedal Mojžišovi: „Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaléka spod nebies.“ Mojžiš postavil oltár a nazval ho „Hospodin je moja zástava“. Povedal totiž: „Ruka sa zodvihla proti Hospodinovmu trónu, Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z pokolenia na pokolenie.“ (2 Moj 17:14-16)

  1. Vidíme, že modlitba hýbe nebom. Mojžiš po tejto bitke urobil dosť úžasné vyhlásenie. Yad al Kiseh Adonai – „Ruka na Pánovom tróne!“ vyhlásil. Mojžiš pochopil, že keď sa modlí, dotýka sa samotného nebeského trónu. Jeho modlitba pohla nebeskou ríšou a uvoľnila nebeské vojská do boja v mene Izraela.  
  2. V každej generácii povstane proti židovskému ľudu Amalek. Bol veľkou výzvou už v biblických časoch a v priebehu dejín až dodnes. 
  3. Amalekov konečný osud je už spečatený. Boh vymaže ich pamiatku spod neba (pozri Numeri 24,20). To znamená, že keď budeme uplatňovať Mojžišovu stratégiu, môžeme očakávať víťazstvo!

Spôsob, ako prekonať tohto bojovného, násilného ducha nenávisti, ktorý sa teraz prejavuje na celom svete, je cielená, bojovná modlitba s pôstom, ktorý trvá, kým nenastane zlom. Koniec je spečatený a posledné slovo bude mať Boh! Dnes je potrebné pozdvihnúť ruky Cirkvi. Musíme byť ako Mojžiš, Áron a Chúr a navzájom sa podporovať v modlitbe. Izrael zúfalo potrebuje toto modlitebné prikrytie a práve pre „takýto čas“ sme povolaní. 

3) Amalek, nepriateľ na križovatke ciest: Amalekov duch sa prejavoval najmä na významných križovatkách v dejinách Izraela. Keď Ezau plánoval svoj útok so 400 bojovníkmi, Jákob sa chystal prejsť cez rieku Jabok späť do zasľúbenej zeme. Jákob vstupoval do svojho dedičstva a osudu, keď Ezau zaútočil. Na tejto križovatke sa Jákob stal „Izraelom“ – tým, ktorý videl Boha tvárou v tvár (Gn 32, 30 a ďalej).  

Keď Amalek zaútočil na Izrael pri Refidime, bol na svojej poslednej zastávke pred horou Sinaj a v momente, ktorý najviac zmenil starozákonné dejiny. Boh zostúpil v ohni, uzavrel s Izraelom zmluvu a dal im Desatoro.  

Dávidova výzva s Amalekom mohla viesť k jeho ukameňovaniu vlastným ľudom a muž podľa Božieho srdca by prišiel o svoje predurčenie. Dávid sa však posilnil v Pánovi, vyhral bitku a o dve kapitoly neskôr sa stal izraelským kráľom.

A napokon, ak by Haman zvíťazil, zahynuli by aj dvaja veľkí hrdinovia Izraela. Nehemiáš (ktorý obnovil Jeruzalem) aj Ezdráš (ktorý priniesol významné duchovné reformy) boli ešte tínedžeri v Perzii a boli by zabití.  

Aj v modernej dobe vidíme tesne po zrode globálneho sionistického hnutia vznik najhoršieho prejavu amalekovského ducha v srdci osvietenej Európy. Adolf Hitler a mocne zvodný nacistický duch zachvátili väčšinu nemeckého národa a nacistické Nemecko vyvraždilo šesť miliónov Židov práve vtedy, keď založilo moderný štát Izrael.

Uplatnenie pre dnešok  

Nedávne zverstvá Hamasu by nás mali prinútiť zamyslieť sa. Je možné, že Izrael stojí na ďalšej križovatke? Chystáme sa vstúpiť do obdobia duchovného oživenia v Izraeli, keď sa naplnia dávne proroctvá o tom, že Boh vyleje svojho Ducha na Izrael? Možno sme blízko zasľúbenia zo Zachariáša 12,10-14, keď Boh vyleje Ducha milosti a prosby a oni budú hľadieť na toho, ktorého prebodli. Možno prídu časy z Ezechiela 36, 24 – 38, keď Boh zasľúbil, že pokropí Izrael čistou vodou a odstráni kamenné srdcia za srdcia z mäsa. 

Je to kritický čas nielen pre Izrael, ale aj pre Cirkev. Už nestačí len vyznávať lásku k Izraelu, je čas konať. Naliehavo sú potrebné sústredené modlitby a pôst. Pripojte sa, prosím, k našim rôznym modlitebným iniciatívam a v modlitbe zvážte, či v tomto ťažkom čase nezorganizujete trojdňový Esterin pôst za Izrael. 

Viem, že tak ako Mojžiš, Áron a Hur videli prelom a ako Ester videla úplný zvrat situácie, veríme vo veľký prielom pre Izrael, pre jeho armádu a vojakov, ale aj pre duchovný stav národa. Prosím, pripojte sa k nám v tomto boji.

Zdroj: icej.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *