Otvorený list primátorovi Ružomberka

Primátorovi mesta Ružomberok sme adresovali otvorený list ako reakciu na jeho udelenie Ceny Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi.

V Bratislave, dňa 30.4.2021

Vážený pán primátor,

aj my, kresťania pochádzajúci z rôznych denominácií, združení v slovenskej pobočke Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ), dôrazne protestujeme proti rozhodnutiu mesta Ružomberok udeliť 9. apríla 2021 Cenu Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi. Za vskutku paradoxné považujeme , že pri jej udeľovaní ste Vy, funkcionár Zväzu protifašistických bojovníkov, zohrali navyše tak aktívnu úlohu, z ktorej Vám vyplýva náležitá zodpovednosť za jej udelenie.

Pán František Vnuk vo svojich prácach systematicky skresľuje moderné dejiny Slovenska. Otvorene sympatizuje s vojnovou Slovenskou republikou (tzv. slovenským štátom), obhajuje totalitný ľudácky režim II. svetovej vojny a jeho čelného predstaviteľa Jozefa Tisa, ospravedlňuje antisemitizmus a relativizuje obete holokaustu, ktorého plošným terčom bolo židovské obyvateľstvo žijúce vtedy na Slovensku. Slovenské národné povstanie  (SNP), ktoré bolo hrdinským prejavom odporu a prispelo rozhodujúcou  mierou k priradeniu Slovenska k víťazným mocnostiam, nazýva sprisahaním národa proti štátu. Kriticky sa vyjadruje o predvojnovom Československu, ktoré však položilo základy politických a občianskych slobôd v Čechách aj na Slovensku každému bez ohľadu na pôvod, ale aj základy slobody vyjadrovania a vyznania.

Pedagogické a publikačné aktivity pána Františka Vnuka, ignorujúce mnohé historické fakty, pripomínajú pomýlené presvedčenie alebo prejav jeho vnútorného antisemitského nastavenia. Tomuto presvedčeniu často prispôsoboval popis z kontextu vytrhnutých dobových udalostí.

Ako kresťania vedomí si židovských koreňov viery a evanjelia, cítime hanbu za to, ako neľudsky sa k židom zachoval vtedajší fašistický režim pod vedením Jozefa Tisa. Namiesto odkrývania pravdy sa F. Vnuk podujal ju relativizovať v rozpore s elementárnou kresťanskou etikou, nehovoriac o jasnom rozpore s literou a duchom dokumentu II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate. Ocenenie tejto osoby má podľa nášho vnímania podobnú mieru ignorácie kresťanských hodnot, akú preukazoval J. Tiso a to aj vo vzťahu k autorite Vatikánu.

Už samotná Cena Andreja Hlinku v nás vzbudzuje rozpaky, keďže sa podľa predkladateľa návrhu „udeľuje občanom Slovenskej republiky a zahraničným Slovákom, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju budovania slovenskej spolupatričnosti“. V skutočnosti je dielo a odkaz Andreja Hlinku vnímané hlavne cez pôsobenie tzv. Hlinkových gárd, aktívne sa podieľajúcich na arizácii a deportáciách židovských obyvateľov, neskôr na potláčaní SNP.

S pozdravom!

Peter Švec, predseda

Karin Miháľová, tajomníčka

a výkonný výbor ICEJ Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *